image banner
Các xã, Thị trấn

1.     Thị trấn Quán Hành:

* Nguyễn Huy Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0989.124.927

-          Email:

* Đặng Khắc Bình - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0983.208.788

-          Email: quanhanh@nghiloc.nghean.gov.vn

2.     Xã Nghi Công Bắc:

* Nguyễn Văn Lý - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0987.492.005

-          Email:

* Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 

-          Email: nghicongbac@nghiloc.nghean.gov.vn

3.     Xã Nghi Công Nam:

* Võ Văn Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0984.957.392

-          Email:

* Ngô Trí Chính - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0981.437.349

-          Email: nghicongnam@nghiloc.nghean.gov.vn

4.     Xã Nghi Diên:

*       - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0977.439.487

-          Email:

* Phan Công Dương - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0974.980.445

-          Email: nghidien@nghiloc.nghean.gov.vn

5.     Xã Nghi Đồng:

* Phạm Văn Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0986.337.189

-          Email:

* Đậu Thị Loan - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0914.401.258

-          Email: nghidong@nghiloc.nghean.gov.vn

6.     Xã Nghi Hoa:

*  - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

-          ĐT: 0914.507.609

-          Email: nghihoa@nghiloc.nghean.gov.vn

* Đặng Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã.

-          ĐT: 0989.302.177

-          Email:

 

7.     Xã Khánh Hợp:

*  - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0968.077.007

-          Email:

* Nguyễn Thành Tích - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0973.298.468

-          Email: nghihop@nghiloc.nghean.gov.vn

8.     Xã Nghi Hưng:

* Nguyễn Đình Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0915.455.261

-          Email:

*  - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0912.210.597

-          Email: nghihung@nghiloc.nghean.gov.vn

9.     Xã Nghi Khánh:

* Vũ Đình Vinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0169.695.115

-          Email:

* Nguyễn Đình Thành - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0984.425.345

-          Email: nghikhanh@nghiloc.nghean.gov.vn

10.   Xã Nghi Kiều:

* Hoàng Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0985.184.257

-          Email:

* Hoàng Đình Phương - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0943.038.512

-          Email: nghikieu@nghiloc.nghean.gov.vn

11.  Xã Nghi Lâm:

* Nguyễn Hồng Chu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 01683.736.348

-          Email:

* Phan Văn Hiếu - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0975.448.948

-          Email: nghicongbac@nghiloc.nghean.gov.vn

12.   Xã Nghi Long:

* Lê Văn Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 015.128.588

-          Email:

* Nguyễn Đình Dũng - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0979.336.560

-          Email: nghilong@nghiloc.nghean.gov.vn

13.   Xã Nghi Mỹ:

* Nguyễn Đăng Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0944.048.757

-          Email:

* Hoàng Đức Trì - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0979.757.271

-          Email: nghimy@nghiloc.nghean.gov.vn

14.  Xã Nghi Phong:

* Nguyễn Trọng Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0912.922.021

-          Email:

* Nguyễn Đình Hải - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0915.130.347

-          Email: nghiphong@nghiloc.nghean.gov.vn

15.  Xã Nghi Phương:

* Hoàng Trung Thông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0123.362.1345

-          Email:

* Nguyễn Trọng Tạo - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0918.293.668

-          Email: nghiphuong@nghiloc.nghean.gov.vn

16.  Xã Nghi Quang:

* Phạm Sỹ Vinh - Bí thư Đảng ủy.

-          ĐT: 0982.621.082

-          Email:

* Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0902.317.460

-          Email: nghquang@nghiloc.nghean.gov.vn

17.  Xã Nghi Tiến:

* Lưu Đình Nghị - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 01235.868.452

-          Email:

* Trần Công Oanh- Chủ tịch UBND

-          ĐT: 01665.060.056

-          Email: nghitien@nghiloc.nghean.gov.vn

18.  Xã Nghi Thạch:

* Đặng Văn Hương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0983.896.619

-          Email:

* Nguyễn Đình Nhân - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0981.080.969

-          Email: nghithach@nghiloc.nghean.gov.vn

19.  Xã Nghi Thái:

* Võ Văn Vinh - Bí thư Đảng ủy

-          ĐT:

-          Email:

* Nguyễn Văn Lục - Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 01685.792.297

-          Email:

* Đặng Văn Phương - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0913.542.851

-          Email: nghithai@nghiloc.nghean.gov.vn

20.  Xã Nghi Thiết:

* Lê Đăng Nguyễn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 01685.792.297

-          Email:

* Bùi Văn Thành - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0902.065.405

-          Email: nghithiet@nghiloc.nghean.gov.vn

21.  Xã Phúc Thọ:

* Nguyễn Bá Bắc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0914633897

-          Email:

* Nguyễn Bá Tùng - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0915099122

-          Email: phuctho@nghiloc.nghean.gov.vn

22.  Xã Nghi Thịnh:

* Võ Thanh Đào - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 01677.805.311

-          Email:

* Lê Văn Lưu - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0913.355.685

-          Email: nghithinh@nghiloc.nghean.gov.vn

 

23.  Xã Nghi Thuận:

* Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0981.450.408

-          Email:

* Lê Xuân Lộc - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0987.717.469

-          Email: nghithuan@nghiloc.nghean.gov.vn

24.  Xã Nghi Trung:

* Phan Thế Hưng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0989.122.558

-          Email:

*  Võ Trọng Tĩnh - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0983.357.577

-          Email: nghitrung@nghiloc.nghean.gov.vn

25.  Xã Nghi Trường:

* Hoàng Văn Biên- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0985.009.268

-          Email:

* Nguyễn Đình Thống - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0983.845.767

-          Email: nghitruong@nghiloc.nghean.gov.vn

26.  Xã Nghi Vạn:

* Lê Viết Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0985.548.489

-          Email:

* Thái Doãn Sỹ - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0981.934.777

-          Email: nghivan@nghiloc.nghean.gov.vn

27.  Xã Nghi Văn:

* Đoàn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0989.853.095

-          Email:

* Trần Văn Sao - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0988.973.909

-          Email: nghivanw@nghiloc.nghean.gov.vn

28.  Xã Nghi Xá:

* Võ Văn Đình- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0983.922.138

-          Email:

* Phùng Mạnh Hồng - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0983.443.617

-          Email: nghixa@nghiloc.nghean.gov.vn

29.  Xã Nghi Xuân:

* Nguyễn Duy Trí - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0912.448.939

-          Email:

* Phạm Ngọc Duyên - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0915.255.587

-          Email: nghixuan@nghiloc.nghean.gov.vn

30.  Xã Nghi Yên:

* Hoàng Văn Nam - Bí thư Đảng ủy

-          ĐT:

-          Email:

* Đậu Xuân Luân - Chủ tịch HĐND

-          ĐT:  0937.670.068

-          Email:

* Trần Công Thành  - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0919.529.438

-          Email: nghiyen@nghiloc.nghean.gov.vn

BẢN ĐỒ HUYỆN NGHI LỘC
image

Lịch làm việc
Thông báo
TRANG TRUYỀN HÌNH
  • NGHI LỘC GIỚI THIỆU DI SẢN
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 67
  • Hôm nay: 616
  • Trong tuần: 5 991
  • Trong tháng: 24 676
  • Tất cả: 606235
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHI LỘC
Chịu trách nhiệm nội dung: UBND huyện Nghi Lộc
Trụ sở: K6 thị trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0919.523.909 - 0915.050.987 - Email: truyenhinhnghiloc@gmail.com