UBND huyện Nghi Lộc
 
UBND huyện Nghi Lộc (20/07/2017 03:04 PM)

* ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN:

Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 02383.796 869

Fax: 0383.

Email: nghiloc@nghean.gov.vn

Website: http://www.nghean.vn/wps/portal/huyennghiloc

 

1. Ban lãnh đạo:

 

 

 

 

 


Ông: Nguyễn Tiến Dũng

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại cơ quan: 02383 614 888

       dungnt@nghiloc.nghean.gov.vn

 

 

 

 
 


Ông: Nguyễn Thanh Hải

Chức vụ:  Phó chủ tịch

Phụ trách kinh tế tài mậu, tài nguyên môi trường

ĐT: 02383. 614 065

 Email:haint@nghiloc.nghean.gov.vn

 


Ông: Nguyễn Đức Thọ

Chức vụ:  Phó chủ tịch

Phụ trách kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp và xây dựng Nông thôn mới

ĐT: 02383. 614 065

Email: thond@nghiloc.nghean.gov.vnBà: Trần Thị Ánh Tuyết

Chức vụ: Phó chủ tịch

Phụ trách Văn hoá - Xã hội

ĐT: 02383 861 225

Email: tuyettta@nghiloc.nghean.vn


2. Các phòng chuyên môn:

1. Phòng Nội vụ

* Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

* Ban lãnh đạo:

- Ông: Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng

  Điện thoại: 02383. 796757

 Email:

- Ông: Lê Văn Lộc - Phó Trưởng phòng

  Điện thoại: 02383. 611 297

  Email:

- Ông: Nguyễn Công Ánh - Phó Trưởng phòng

  Điện thoại: 02383. 611 297

  Email:

 

 2. Phòng Tư pháp

* Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

* Ban lãnh đạo:

- Ông: Nguyễn Đình Thành - Trưởng phòng

  Điện thoại: 02383. 615 061

  Email:

- Ông: Nguyễn Văn Vinh - Phó Trưởng phòng:

  Điện thoại:

  Email: vinhnv@nghiloc.nghean.gov.vn

 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

* Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

* Ban lãnh đạo:

- Ông:                      - Trưởng phòng

  Điện thoại: 02383.861525

  Email:


- Ông: Nguyễn Thanh Hải - Phó trưởng phòng

  Điện thoại:

  Email: haint2@nghiloc.nghean.gov.vn


- Ông: Nguyễn Hoàng Lộc - Phó trưởng phòng

  Điện thoại: 02383.796936

  Email: kiennd@nghiloc.nghean.gov.vn


4. Phòng Tài nguyên – Môi trường

* Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

* Ban lãnh đạo:

- Ông: Nguyễn Bá Điệp - Trưởng phòng:

  Điện thoại: 02383.611055

  Email:

- Ông:                                  - Phó Trưởng phòng

   Điện thoại:

  Email:

5. Phòng Lao động – TBXH

* Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

* Ban lãnh đạo:

- Ông: Đặng Văn Lương- Trưởng phòng

  Điện thoại: 02383.861 366

  Email:

- Ông: Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng phòng

   Điện thoại:

  Email: dungnt@nghiloc.nghean.gov.vn


  - Bà: Nguyễn Thị Lộc - Phó trưởng phòng

   Điện thoại: 

  Email: locnt@nghiloc.nghean.gov.vn


6. Phòng Văn hoá thông tin

* Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

* Ban lãnh đạo:

- Ông Nguyễn Đình Hùng - Trưởng phòng.

  Điện thoại: 02383.614.741.

  Email: hungnd@nghiloc.nghean.gov.vn 


- Ông: Nguyễn Đình Dương - Phó Trưởng phòng

  Điện thoại : 02383.614 741

  Email: duongnd@nghiloc.nghean.gov.vn

 

 7.Phòng Giáo dục & Đào tạo

* Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

* Ban lãnh đạo:

- Ông: Nguyễn Văn Thông - Trưởng phòng

  Điện thoại: 02383. 611 004

  Email:


- Ông: Nguyễn Đình Trung - Phó Trưởng phòng

  Điện thoại:

  Email: Trungnd@nghiloc.nghean.gov.vn


- Ông: Nguyễn Đình Thọ - Phó Trưởng phòng

  Điện thoại:

  Email: thond@nghiloc.nghean.gov.vn


- Ông: Nguyễn Thị Nhung An - Phó Trưởng phòng

  Điện thoại:

  Email: annt@nghiloc.nghean.gov.vn


 

8. Phòng Y tế

* Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

* Ban lãnh đạo:

- Ông: Mai Văn Công – Phó trưởng phòng

  Điện thoại : 02383. 615 633

  Email: congmv@nghiloc.nghean.gov.vn

 

9. Thanh tra huyện

* Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

* Ban lãnh đạo:

- Bà: Trương Thị Thanh Huyền - Chánh thanh tra

  Điện thoại: 02383. 611 296

  Email:


- Bà: Nguyễn Thị Hợi - Phó Chánh thanh tra

  Điện thoại:

  Email: huyenttt@nghiloc.nghean.gov.vn

 

 10. Văn phòng HĐND - UBND

* Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

* Ban lãnh đạo:

- Ông: Đinh Thế Tài - Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 02383. 796 869

  Email:

- Ông: Trần Văn Hải - Phó Chánh Văn phòng

  Điện thoại:


11.Phòng Nông nghiệp và PTNT

* Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

* Ban lãnh đạo:

Ông: Trần Nguyên Hòa - Trưởng phòng

 Điện thoại: 02383. 861 224

 Email:


Ông: Trần Trung Thao-Phó Trưởng phòng

 Điện thoại:

 Email: thaott@nghiloc.nghean.gov.vn

 

 12. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

* Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

* Ban lãnh đạo:

- Ông: Nguyễn Đình Thi - Trưởng phòng

  Điện thoai: 02383. 861 546

  Email:

 


- Ông:  - Phó trưởng phòng

  Điện thoại:           

  Email: 

 

 | 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Sôi nổi từ phong trào Hiến máu tình nguyện tại Nghi Lộc

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.