Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02
 
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02 (06/02/2018 02:02 PM)

UỶ BAN NHÂN DÂN                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN NGHI LỘC                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


  Số:   22 /KH- UBND                               Nghi Lộc, ngày  05  tháng 02  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02

 

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam ( 27/2/1955 - 27/2/2018). UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam trên địa bàn huyện như sau:

 

            I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

            1. Mục đích:

            - Nhằm ôn lại truyền thống của ngành Y tế nói chung và Huyện nhà nói riêng trong 63 năm qua, khẳng định những kết quả, thành tựu đã đạt được và phương hướng nhiệm vụ những năm tiếp theo.

            - Tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua nhằm động viên khích lệ toàn thể Cán bộ, Công chức, Viên chức, lao động ngành y tế học tập, công tác và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “ Lương y phải như từ mẫu”.

            2. Yêu cầu:

            Các hoạt động phải đa dạng, phong phú, gắn với tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị và phù hợp với tình hình thực tế tại các đơn vị, đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm, không lãng phí và tránh phô trương hình thức.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:

1. Công tác Thông tin, tuyên truyền:

- Các đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện treo băng rôn, khẩu hiệu có nội dung chào mừng ngày truyền thống của ngành y.

- Tăng thời lượng tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền hình huyện và hệ thống truyền thanh của các xã, thị trấn về những thành tựu của ngành, đơn vị và các gương sáng điển hình tiêu biểu trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

2. Hoạt động Văn hoá, thể thao:

Các đơn vị y tế huyện và các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, các nội dung chương trình gọn nhẹ phù hợp để chào mừng ngày truyền thống ngành y.

3. Các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà:

- Các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công với nước.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các đơn vị y tế làm công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, các cán bộ nhân viên trong ngành đang công tác trên địa bàn, các cán bộ chủ chốt của ngành, đơn vị đã nghỉ hưu.

4. Hình thức tổ chức:

a. Đối với UBND huyện:

- Huyện tổ chức Đoàn gồm các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện và Phòng Y tế đi chúc mừng, tặng quà các đơn vị y tế và các cá nhân lãnh đạo chủ chốt ngành y tế huyện qua các thời kỳ đã nghỉ hưu.

b. Đối với Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế huyện và các xã, thị trấn:

Căn cứ vào tình hình thực tế của các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam năm 2018, tại các đơn vị, địa phương phù hợp và đạt kết quả.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Y tế:

- Tham mưu UBND huyện Kế hoạch các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt nam 27/02/2018, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện tham mưu cho UBND huyện các nội dung, chương trình để tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đơn vị, lãnh đạo chủ chốt của ngành qua các thời kỳ đã nghỉ hưu.

- Phối hợp với phòng Tài chính-Kế hoạch dự trù kinh phí tham mưu UBND huyện phê duyệt bảo đảm cho việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại huyện.

- Chỉ đạo và đôn đốc các đơn vị, các xã thị trấn tổ chức triển khai nghiêm túc kế hoạch của UBND huyện, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện.

2. Phòng Văn hoá-TT và Đài Phát thanh-Truyền hình huyện:

- Tập trung đưa tin, phóng sự về các hoạt động của ngành y tế huyện nhà nhằm nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Cử cán bộ đi theo đoàn của Huyện để ghi hình, đưa tin.

3. Phòng Tài chính kế hoạch: Căn cứ kế hoạch của huyện, phối hợp với phòng Y tế tham mưu cho UBND huyện bổ sung kinh phí để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm tại huyện.

4. Trung tâm y tế huyện:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các Trạm y tế xã, thị trấn tham mưu cho UBND xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các nội dung chương trình hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của ngành ( 27/2/1955 - 27/2/2018).

5. UBND các xã, thị trấn:

- Chỉ đạo Trạm y tế và các ban, ngành liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch kỷ niệm ngày Truyền thống của ngành tại địa phương thật chu đáo và trang trọng; tổ chức tặng quà, thăm hỏi các cán bộ y tế trên địa bàn đã nghỉ hưu và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm động viên đội ngũ cán bộ viên chức ngành y tại địa phương. Phát động phong trào thi đua sôi nổi hoàn thành nhiệm vụ, các chỉ tiêu trong năm 2018, phấn đấu xứng đáng lời dạy của Bác Hồ kính yêu “ Lương y phải như từ mẫu”.

 

            Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam ( 27/02/1955 - 27/02/2018), UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

 

  Nơi nhận:                                                                                    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- Sở Y tế (B/C);                                                                                       KT. CHỦ TỊCH                                

- TT huyện uỷ, TTHĐND huyện (B/C);                                                 PHÓ CHỦ TỊCH

- Chủ tịch, các PCT UBND huyên;

- Các đơn vị, ngành liên quan ( T/H);

- UBND các xã, thị trấn ( T/H);                                                                      Đã Ký

- Lưu VT.

 

                                                                                                            Trần Thị Ánh Tuyết

 

 

 

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

NGHI LỘC NỖ LỰC XÂY DỰNG HAI CHUẨN QUỐC GIA Ở XÃ VÙNG GIÁO NGHI DIÊN

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.