Kế hoạch thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn huyện Nghi Lộc
 
Kế hoạch thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn huyện Nghi Lộc (27/02/2018 08:19 AM)

UỶ BAN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN NGHI LỘC                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số   217/KH-UBND               Nghi Lộc, ngày 28 tháng 12  năm 2017


 

 

KẾ HOẠCH

                                     Thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất

                                                    trên địa bàn huyện Nghi Lộc

 

Thực hiện Quyết định số 6117/QĐ-BCĐ ngày 19/12/2017 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất tỉnh Nghệ An, UBND huyện Nghi Lộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

- Thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ do Ban chỉ đạo thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất tỉnh Nghệ An giao cho UBND huyện chủ trì thực hiện; thực hiện thành công công tác chuyển đổi truyền hình mặt đất sang truyền hình số trên địa bàn huyện.

- Xác định rõ nhiệm vụ của các phòng, ngành cấp huyện, UBND các xã, Thị trấn trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

 

TT

Nội dung nhiệm vụ

Thời gian thực hiện

Phân công nhiệm vụ

Cách thức thực hiện

Ghi chú

 1.  

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn huyện.

Từ tháng 3-12/2018

Đài TT-TH huyện, UBND các xã, Thị trấn

Phát nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện đề án số hóa truyền hình mặt đất trên hệ thống truyền thanh truyền hình huyện, xã, tt.

(Tài liệu tuyên truyền do Phòng VHTT huyện cung cấp)

 1.  

Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch sắp xếp, bố trí nhân sự truyền dẫn phát sóng truyền hình tương tự

Từ tháng 3-12/2018

Phòng Nội vụ huyện

Thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Sở Nội vụ

Phối hợp

 1.  

Khảo sát, xác định vùng, khu vực bị ảnh hưởng do ngừng phát sóng truyền hình tương tự

Trong tháng 2/1018

Phòng VHTT huyện

Thực hiện các nội sung do Đài TT-TH tỉnh, Sở TT-TT yêu cầu

Phối hợp

 1.  

Tập huấn điều tra, thống kê phương thức thu xem truyền hình các hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng ảnh hưởng do tắt sóng truyền hình tương tự

Trong tháng 3/2018

Phòng VHTT, UBND các xã, TT

Tham dự tập huấn do Sở TTTT tổ chức; sau đó tham mưu tổ chức tập huấn cho cán bộ văn hóa các xã, TT

Phối hợp

 1.  

Tổ chức điều tra, thống kê phương thức thu xem truyền hình của hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng ảnh hưởng do tắt sóng truyền hình tương tự.

Trong khoảng thời gian từ tháng 3 - tháng 4/2018

Phòng VHTT; Phòng Lao động TBXH huyện; UBND các xã, TT

Phòng VHTT huyện chủ trì phối hợp với Phòng Lao động TBXH huyện tham mưu UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn điều tra, thống kê phương thức thu xem truyền hình của hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng ảnh hưởng do tắt sóng truyền hình tương tự. (theo nội dung do Sở TTTT tập huấn)

 

 1.  

Tổng hợp, báo cáo số liệu điều tra, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ đầu thu về Quỹ VTCI.

Từ tháng 5-tháng 6/2018

Phòng VHTT huyện, Phòng LĐTBXH huyện

Sau khi tiến hành điều tra, Phòng VHTT huyện chủ trì phối hợp các phòng, ban tổng hợp, báo cáo số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ đầu thu gửi về Quỹ VTCI theo yêu cầu của tỉnh.

 

 1.  

Lắp đặt các trạm phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn

Từ tháng 1 đến tháng 12

Phòng VHTT, Đài TTTH huyện

Phối hợp với các Doanh nghiệp phát sóng truyền hình số (khi có yêu cầu)

Phối hợp

 1.  

Chuyển đổi phát chương trình NTV, các chương trình đài TT-TH huyện từ truyền hình tương tự sang truyền hình số

Từ tháng 4- 12/2018

Đài TT-TH huyện

Phối hợp với ĐÀi TT-TH tỉnh và các Doanh nghiệp phát sóng truyền hình số (khi có yêu cầu)

Phối hợp

 1.  

Thực hiện tiếp nhận, phân phối đầu thu truyền hình số mặt đất cho các đối tượng trên địa bàn huyện.

Từ tháng 9 - 12/2018

Phòng VHTT, Đài TT-TH, Phòng Lao động TBXH, UBND các xã, TT

Phòng VHTT huyện chủ trì phối hợp các phòng tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn UBND các xã, TT phân phối đầu thu truyền hình số mặt đất cho các đối tượng trên địa bàn huyện.

 

 1.  

Thanh tra, kiểm tra các điểm kinh doanh hàng điện máy, điện tử

Từ tháng 3-12/2018

Phòng VHTT, Phòng KT-HT

Cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra của tỉnh (khi có yêu cầu)

Phối hợp

 1.  

Kiểm tra, rà soát tiến độ lắp đặt các trạm phát sóng truyền hình số mặt đất và công tác phân phối, lặp đặt đầu thu

Từ tháng 6-12/2018

Phòng VHTT huyện

Phối hợp với BCĐ tỉnh

Phối hợp

 1.  

Xác định thời điểm dừng phát sóng tương tự trên địa bàn huyện

Tháng 12/2018

Phòng VHTT huyện

Phối hợp với BCĐ tỉnh

Phối hợp

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, Thị trấn căn cứ nhiệm vụ cụ thể nêu trên để chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả theo sự chỉ đạo của UBND huyện (đối với những nội dung cụ thể, UBND huyện sẽ ban hành công văn hướng dẫn triển khai).

2. Giao Phòng VHTT huyện chủ trì tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ nội dung cụ thể trong kế hoạch này.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ ở cấp huyện; các nội dung do các xã, thị trấn chủ trì thực hiện do kinh phí xã, Thị trấn đảm bảo.

Yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, Thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả./.

 

Nơi nhận:                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Sở TT-TT (b/c);                                                                KT. CHỦ TỊCH

- TT Huyện uỷ, HĐND huyện (b/c);                                    PHÓ CHỦ TỊCH

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện (t/h);                (Đã ký)

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn(t/h);                                      

- Lưu VT.                                                                          Nguyễn Đức Thọ

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

NGHI LỘC NỖ LỰC XÂY DỰNG HAI CHUẨN QUỐC GIA Ở XÃ VÙNG GIÁO NGHI DIÊN

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.