Kế hoạch triển khai công tác lý nhà nước hành nghề Y, Dược ngoài công lập năm 2018
 
Kế hoạch triển khai công tác lý nhà nước hành nghề Y, Dược ngoài công lập năm 2018 (06/02/2018 02:11 PM)

UỶ BAN NHÂN DÂN                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỊÊT NAM

 HUYỆN NGHI LỘC                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

            

Số:   23 /KH – UBND                                    Nghi Lộc, ngày  05  tháng 02   năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác  lý nhà nước

Hành nghề Y, Dược ngoài công lập năm 2018

 

Căn cứ Luật Dược sửa đổi số: 105/2016/QH13; Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH 12 và các văn bản quy phạm pháp luật về hành nghề y, dược ngoài công lập của Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ ngành.

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thực hiện chương trình công tác năm 2018 để tăng cường công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn, UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập năm 2018 trên địa bàn huyện như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2017:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành:

- Năm 2017 UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hành nghề y, dược ngoài công lập trong đó có 03 Kế hoạch; 03 Quyết định và các Công văn, báo cáo; tăng cường chỉ đạo các phòng, ngành đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn; 100% các xã, thị trấn đều xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ.

 - Ngoài ra Phòng Y tế còn ban hành nhiều Công văn hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm y tế, Bệnh viên đa khoa và Trạm Y tế các xã, thị trấn thực hiện công tác hành nghề y, dược theo hướng dẫn chỉ đạo của Sở Y tế và các ngành liên quan.

2. Công tác tuyên truyền, tập huấn chuyên môn:

- Các hoạt động tuyên truyền về hành nghề y, dược được chú trọng, chỉ đạo ngành Y tế phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và các ngành đơn vị liên quan cập nhật tuyên truyền các văn bản quy định của Nhà nước về lĩnh vực hành nghề y, dược trên hệ thống thông tin đại chúng của huyện và đài truyền thanh cơ sở.

- Tổ chức tập huấn các văn bản quy định của Nhà nước về công tác hành nghề y, dược cho các thành phần là Trưởng trạm y tế và chủ các cơ sở hành nghề trên địa bàn toàn huyện.

- Hàng tháng có chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quản lý, kiểm tra đối với công tác hành nghề y, dược cho đội ngũ Trưởng trạm y tế và cán bộ chuyên trách dược thông qua các cuộc giao ban.

3. Công tác thanh, kiểm tra liên ngành:

- Từ huyện đến xã, thị trấn đều xây dựng được kế hoạch kiểm tra và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về hành nghề, dược tư nhân.

- Năm 2017: UBND huyện đã thành lập 02 Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành trong 02 đợt tiến hành tổ chức kiểm tra các cơ sở hành nghề trên địa bàn được 75 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 13,500,000 đồng.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN:

1. Tồn tại, hạn chế:

- Công tác tuyên truyền, tập huấn chưa được nhiều do vậy nhận thức của cơ quan quản lý Nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân các cấp và người hành nghề chưa cao.

- Công tác thanh, kiểm tra từ huyện đến cơ sở chưa được thường xuyên, việc xử lý các vi phạm chưa nghiêm.

- Một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng đông y, gia truyền hoạt động chưa có hoặc chưa đủ giấy tờ (giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành, giấy phép hoạt động....).

2. Nguyên nhân:

- Do không có kinh phí cho hoạt động quản lý nhà nước từ huyện đến cơ sở về lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân; cấp ủy, chính quyền cơ sở thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

- Địa bàn rộng, công việc nhiều biên chế cán bộ Phòng Y tế quá ít nên công tác kiểm tra chưa được nhiều và liên tục.

- Việc cấp giấy tờ thủ tục hành chính cho các hoạt động hành nghề khám chữa bệnh đông y, gia truyền tại các hộ gia đình cò nhiều bất cập.  

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2018:

1. Mục tiêu:

1.1. Mục tiêu chung

 Phấn đấu đến hết năm 2018 các cơ sở hoạt động hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- 100% xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân năm 2018.

- Tổ chức tập huấn cho 100% chủ cơ sở về các văn bản quy định của Nhà nước.

- 100% cơ sở hành nghề y, dược thực hiện đầy đủ có chứng chỉ và các giấy phép hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước.

- Tổ chức kiểm tra liên ngành cấp huyện được 70% số cơ sở và cấp xã, thị trấn kiểm tra đạt 100% cơ sở.

2. Một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm:

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và Cấp ủy, Chính quyền các xã, thị trấn để tiếp tục thực hiện công tác hành nghề y, dược tư nhân. Xác định trách nhiệm người đứng đầu của các phòng, ngành liên quan và chính quyền xã, thị trấn về quản lý hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn. Phát huy vai trò phối hợp của Mặt trận tổ quốc, các đơn vị, tổ chức xã hội trong giám sát, tuyên truyền.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn: Tổ chức tập huấn và tập huấn lại các kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới lĩnh vực hành nghề y, dược ngoài công lập (Luật Khám, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009; Luật Dược số 105/2016/QH13 của Quốc Hội, Luật Bảo hiểm y tế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT, Nghị định 176/2013/NĐ-CP, Nghị định 79/2006/NĐ-CP, Nghị định 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược; Thông tư 20/2017/TT-BYT, Thông tư 41/2011/TT-BYT, Thông tư 35/2013/TT-BYT, Thông tư 41/2015/TT-BYT, Thông tư 29/2015/TT-BYT…) nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho những người làm công tác quản lý hành nghề và những người tham gia hành nghề Y - Dược ngoài công lập trên địa bàn huyện.

- Tập trung nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra:

+ Tổ chức kiểm tra liên ngành từ huyện đến cơ sở từ 2 – 3 đợt trong năm theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định, thông báo thường xuyên trên các phương tiên thông tin và trang tin điện tử của huyện, tỉnh về những cơ sở thực hiện tốt và những cơ sở thực hiện chưa tốt.

+ Tổ chức kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân đối với các ngành, đơn vị và các xã, thị trấn.

- Kiên quyết đình chỉ xóa bỏ không cho hoạt động đối với các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập không có giấy phép hoạt động, hoạt động trái phép và hoạt động không đúng quy định trước ngày 30/3/2018.

- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định cơ sở đề nghị UBND huyện cấp giấy phép kinh doanh và Sở Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho các chủ cơ sở hành nghề y, dược.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Y tế:

- Là cơ quan thường trực tham mưu UBND huyện trong việc triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn huyện.

- Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra; tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và tổ chức kiểm tra các cơ sở hành nghề và công tác quản lý nhà nước của các xã, thị trấn theo nội dung Luật quy định.

- Tham mưu, đề nghị và tổ chức thẩm định các cơ sở hành nghề y, dược trên địa bàn đề nghị cấp có thẩm quyền cấp các giấy phép hoạt động theo quy định.

- Phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn các văn bản quy định về hành nghề y, dược của Nhà nước cho các cán bộ làm công tác quản lý và chủ cơ sở hành nghề.

- Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn báo cáo UBND huyện và Sở Y tế theo quy định.

2. Văn hóa & Thông tin và Đài Phát thanh – TH huyện:

Phối hợp với ngành y tế để đưa tin tuyên truyền các hoạt động về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác truyền thông về Luật Dược và Luật khám bệnh, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế, Nghị Định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các văn bản khác có liên quan đến công tác hành nghề y, dược ngoài công lập.

3. Các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phối hợp với ngành y tế triển khai thực hiện, tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước về hành nghề y dược ngoài công lập và có trách nhiệm cử thành viên tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành hành nghề y, dược các đợt trong năm do phòng Y tế huyện chủ trì.

4. Trung tâm y tế huyện:  Chỉ đạo các Trạm y tế tham mưu UBND xã, thị trấn triển khai các nội dung trọng tâm:

- Xây dựng kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và tổ chức kiểm tra theo kế hoạch. Tổng hợp tình hình hoạt động hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn báo cáo UBND huyện theo quy định.

- Kiên quyết xử lý các cơ sở hành nghề không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; hướng dẫn các chủ cơ sở hành nghề hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

5. UBND các xã, thị trấn:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn; Chịu trách nhiệm trước UBND huyện về các sai phạm đối với tình hình hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn mình quản lý.

- Chỉ đạo các ban, ngành liên quan phối hợp với Trạm y tế quản lý chặt chẽ các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân và thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của nhà nước.

6. Kinh phí hoạt động:

- Cấp huyện: Phòng Y tế phối hợp phòng Tài chính-KH tham mưu UBND huyện hỗ trợ kinh phí để phục vụ các hoạt động về công tác quản lý nhà nước và giám sát, thanh tra, kiểm tra liên ngành huyện.

- Cấp xã, thị trấn: UBND xã, thị trấn trích ngân sách địa phương hỗ trợ cho công tác quản lý về hành nghề y, dược tư nhân.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lâp năm 2018. UBND huyện yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn căn cứ vào kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả.

 Nơi nhân:                                                                                   TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

 - Sở Y tế (để báo cáo);                                                                        KT. CHỦ TỊCH

 - TT Huyện ủy, HĐND huyện(để b/c);                                                PHÓ CHỦ TỊCH                                                                                     - Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;

 - Các đơn vị liên quan;  (T/h)                                                                   Đã Ký

 - UBND 30 xã, thị trấn;                                                                                        

- Lưu VT.                                                                                       Trần Thị Ánh Tuyết                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                             

 

 

 

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

NGHI LỘC NỖ LỰC XÂY DỰNG HAI CHUẨN QUỐC GIA Ở XÃ VÙNG GIÁO NGHI DIÊN

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.