Kế hoạch triển khai áp dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông và Cổng dịch vụ công trực tuyến tại cơ quan UBND huyện Nghi Lộc năm 2018
 
Kế hoạch triển khai áp dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông và Cổng dịch vụ công trực tuyến tại cơ quan UBND huyện Nghi Lộc năm 2018 (08/01/2018 09:55 AM)

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN  NGHI LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:   01  /KH.UBND                                  Nghi Lộc, ngày   03 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Triển khai, áp dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông

phục vụ công tác quản lý cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

và Cổng dịch vụ công trực tuyến tại cơ quan UBND huyện Nghi Lộc năm 2018

 


Thực hiện Kế hoạch số 6339/KH-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2018, Kế hoạch số 494/KH-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về triển khai phần mềm một cửa điện tử liên thông phục vụ công tác quản lý cơ chế một cửa và cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nghệ An và các Kế hoạch của UBND tỉnh về dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (Kế hoạch số 83, 84, 102), UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông phục vụ  công tác quản lý cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và Cổng dịch vụ công trực tuyến tại cơ quan UBND huyện Nghi Lộc năm 2018 như sau:

I.      MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:                

- Xây dựng hoàn thiện hệ thống phần mềm Một cửa liên thông phục vụ công tác quản lý cơ chế một cửa và Cổng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện.

- Thực hiện công khai, minh bạch tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, cho phép công dân, tổ chức theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ qua nhiều kênh, nhiều thiết bị như website, tin nhắn điện thoại, email …  Đảm bảo đồng bộ, kết nối liên thông hệ thống một cửa điện tử của cơ quan UBND huyện và UBND các xã, thị trấn theo kế hoạch của UBND tỉnh.

- Giúp UBND tỉnh, UBND huyện theo dõi, quản lý, giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại góp phần thúc đẩy công tác CCHC của huyện.

- Nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, công chức trong việc sử dụng công nghệ thông tin đối với công tác quản lý nhà nước, xây dựng Chính quyền điện tử.

Phát huy mọi nguồn lực để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của cơ quan, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử. Xây dựng dữ liệu số trên hệ thống, phục vụ công tác lưu trữ, tra cứu lâu dài.

2. Yêu cầu:

- 100% dịch vụ công cấp huyện, cấp xã mức độ 2 được xây dựng, hoàn thiện theo yêu cầu của Hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2008 được cập nhật lên mạng internet, trên cổng dịch vụ công trực tuyến (địa chỉ http://dichvucong.nghean.gov.vn), cổng thông tin điện tử huyện

( địa chỉ http://nghiloc.nghean.gov.vn/wps/portal/huyennghiloc)

- Thực hiện tốt các quy định về cải cách hành chính để giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức, cá nhân khi thực hiện các giao dịch. Triển khai thực hiện đồng bộ cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại cấp huyện.

- Đảm bảo các mục tiêu và lộ trình thực hiện theo Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 29/2/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2016 của các cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An; trong đó, 30% số dịch vụ công được nâng cấp lên dịch vụ công mức độ 3 trong năm 2018,  5% dịch vụ công được nâng cấp lên dịch vụ công mức độ 4.

            II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN:

            1. Nội dung cơ bản:

- Thực hiện rà soát các thủ tục hành chính, công khai các thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận, trên cổng Thông tin điện tử huyện, trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo các Kế hoạch 83,84/KH-UBND của UBND tỉnh Nghệ An ngày 21/2/2017.

- Bổ sung các thủ tục hành chính triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3. Mức độ 4 theo Kế hoạch 102/KH-UBND của UBND tỉnh.

            - Triển khai có hiệu quả phần mềm tại cơ quan UBND huyện và tại 30 xã, thị trấn. Tuyên truyền về cổng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn, khuyến khích các khách hàng sử dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, trước mắt thực hiện đối với các hồ sơ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, UBND các xã, thị trấn đối với các lĩnh vực liên quan đến phòng Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Văn hóa – Thông tin, Nội vụ....

- Ban hành hệ thống văn bản để quản lý, điều hành, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Xây dựng quy chế đánh giá, xếp loại phòng, ngành, đơn vị, cán bộ công chức trên cơ sở hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ do phần mềm quản lý. Nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

3. Các nhiệm vụ trọng tâm:

a. Rà soát, chuẩn hóa các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công

- Tiếp tục rà soát lại các thủ tục hành chính, hoàn thiện các quy trình xử lý. Tham mưu UBND huyện ban hành quyết định công khai các thủ tục hành chính công trực tuyến và các thủ tục liên thông (Đối với các thủ tục đã được xây dựng theo quy trình QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008).

- Phối hợp với tổ triển khai phần mềm I-Gate của VNPT Nghệ An và Sở Thông tin – Truyền thông khắc phục những tồn tại, vướng mắc khi sử dụng phần mềm, khắc phục các điểm chưa phù hợp ở các quy trình để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Cập nhật thêm các dữ liệu bổ sung để xây dựng dữ liệu số trên hệ thống.

- Các phòng ngành đề xuất bổ sung thêm các thủ tục hành chính có thể triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 theo Kế hoạch 102/KH-UBND của UBND tỉnh. Thực hiện công tác tuyên truyền về cổng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn, khuyến khích khách hàng sử dụng các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; Xây dựng quy chế đánh giá xếp loại phòng, ngành, đơn vị và cán bộ công chức trên cơ sở hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ do phần mềm quản lý.

b. Nâng cao hiệu quả sử dụng của phần mềm

- Thống nhất quy trình xử lý, tiếp nhận hồ sơ đối với các thủ tục hành chính liên thông từ xã lên huyện (Đất đai, Lao động Thương binh – Xã hội, Tài chính – Kế hoạch, Xây dựng, Văn hóa, Nội vụ). Xây dựng bổ sung các thủ tục thường xuyên thực hiện tại các phòng, ngành chuyên môn nhưng chưa tham mưu UBND huyện ban hành quy trình xử lý.

            - Cập nhật thêm các thông tin về trả kết quả qua dịch vụ bưu chính theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

            - Khai thác thêm các tính năng chuyên sâu của phần mềm, đảm bảo từ 30% - 40% số lượng thủ tục hành chính có thể in kết quả giải quyết trên hệ thống kết hợp sử dụng chữ ký số đối với các tài khoản đã được cấp trong năm 2017.

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Văn hóa - Thông tin:

- Là đầu mối chịu trách nhiệm triển khai Hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến cho UBND huyện.

            - Tham mưu cho UBND huyện văn bản đề nghị Sở thông tin – Truyền thông để có phương án tích hợp các phần mềm hiện nay đang sử dụng: Phần mềm quản lý hộ tịch, phần mềm lĩnh vực LĐTBXH, phần mềm BHXH ... để giảm bớt thời gian nhập dữ liệu cho cán bộ công chức. Đề xuất xây dựng bổ sung thêm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để triển khai thực hiện.  Định kỳ báo cáo kết quả triển khai kế hoạch cho UBND tỉnh về tiến độ thực hiện của UBND huyện.

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành quy chế quản lý vận hành Hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông phục vụ công tác quản lý cơ chế một cửa và Cổng dịch vụ công trực tuyến cho tỉnh và huyện; Hỗ trợ mua sắm các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho việc triển khai ứng dụng phần mềm tại các xã, thị trấn theo lộ trình của Đề án Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Nghi Lộc giai đoạn 2017-2020 để nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm tại các xã, thị trấn.

            - Phối hợp với Bưu điện huyện Nghi Lộc xây dựng kế hoạch về tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Phối hợp Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện tuyên truyền về cổng dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn sử dụng các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4.

            - Niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn lên Cổng thông tin điện tử huyện.

            2. Phòng Nội vụ:

- Xây dựng quy chế đánh giá xếp loại các phòng, ngành, các xã, thị trấn và cán bộ công chức trên cơ sở tổng hợp hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ do phần mềm quản lý. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết các thủ tục hành chính để kịp thời chấn chỉnh các hành vi nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc tiếp nhận xử lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để quản lý tốt hơn kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân.

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng đề án, kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Quyết định 4115/QĐ-UBND ngày 26/8/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2020 đảm bảo 100% các xã, thị trấn có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đạt diện tích quy định, đưa tất cả các lĩnh vực có tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của các tổ chức, cá nhận thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.

- Phối hợp với các phòng, ngành liên quan để đánh giá, xếp loại các phòng ngành, các đơn vị về chỉ số cải cách hành chính.

2. Văn phòng HĐND-UBND:

- Tham mưu UBND huyện xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai Hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông phục vụ công tác quản lý cơ chế một cửa và cổng dịch vụ công trực tuyến cho UBND huyện Nghi Lộc. Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện và đôn đốc các bộ phận áp dụng phần mềm có hiệu quả.

- Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng kế hoạch rà soát, kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính, tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn huyện để nâng cao chất lượng hệ thống các thủ tục hành chính. Kiểm soát chất lượng thủ tục hành chính trước khi trình Chủ tịch UBND huyện công khai các TTHC. Cập nhật và niêm yết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, phối hợp với phòng Văn hóa – Thông tin đăng tải lên cổng thông tin điện tử của huyện. Xây dựng dự toán kinh phí rà soát thủ tục hành chính theo quy định.

- Chỉ đạo các cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC cấp xã rà soát các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, niêm yết công khai TTHC tại Bộ phận TN&TKQ cấp xã.

- Theo dõi tình hình tiếp nhận và trả kết quả qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến của các phòng, ngành và UBND các xã, thị trấn; hàng tháng, hàng quý báo cáo tình hình cho Lãnh đạo UBND huyện và UBND tỉnh hoặc đột  xuất khi có yêu cầu. Phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin để tổng hợp, đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện phần mềm.

               4.   Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế -Hạ tầng:

- Rà soát, xây dựng, tham mưu UBND huyện ban hành các quy trình, thủ tục thuộc các lĩnh vực đầu tư, quyết toán, đấu thầu, xây dựng, đặc biệt là các thủ tục do cấp xã chủ trì giải quyết để tiến hành quản lý, theo dõi hồ sơ các lĩnh vực trên trên hệ thống dịch vụ công.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND huyện hỗ trợ kinh phí bảo đảm việc triển khai, áp dụng phần mềm theo tiến độ kế hoạch đề ra.


 

5.     Các phòng, ban, ngành liên quan:

- Phân công cán bộ phụ trách, hướng dẫn cho lãnh đạo của phòng ban mình để triển khai thực hiện phần mềm có hiệu quả, đúng thời hạn. Đề xuất nâng cấp các dịch vụ công mức độ 2 lên dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 nếu thấy phù hợp.

- Đề xuất chỉnh sửa các nội dung trong quy trình xử lý, giải quyết nếu thấy chưa phù hợp; nghiên cứu các quy trình thủ tục có thể cập nhật thêm dữ liệu chuyên sâu kết hợp sử dụng chữ ký số để giảm bớt thời gian xử lý thủ tục hành chính, sử dụng dữ liệu trên hệ thống để in kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Rà soát các thủ tục hành chính do phòng chịu trách nhiệm giải quyết, thụ lý, cập nhật kịp thời các văn bản pháp lý liên quan, công khai danh mục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND xã trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. Tham mưu UBND huyện các phương án đơn giản hóa TTHC báo cáo Sở tư pháptheo quy định.

- Phối hợp với phòng VH-TT, Văn phòng HĐND-UBND huyện trong việc rà soát, bổ sung hạ tầng kỹ thuật đảm bảo việc triển khai thực hiện phần mềm hiệu quả;

- Kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc việc sử dụng phần mềm đúng quy trình, nghiệp vụ phục vụ công dân, tổ chức.

- Xây dựng quy chế, quy định nội bộ về khai thác, quản trị và vận hành hệ thống phần mềm nhằm đảm bảo gắn trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia vào sử dụng, xử lý các hồ sơ thủ tục hành chính của công dân, tổ chức đúng thời gian quy định (đặc biệt là đối với lĩnh vực đất đai, tài chính);

- Chịu trách nhiệm cập nhật thường xuyên các thay đổi về văn bản pháp lý cho Văn phòng HĐND-UBND huyện các quy trình giải quyết công việc của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 lên phần mềm dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo thực hiện các quy trình thủ tục đúng quy định pháp luật.

6. UBND các xã, thị trấn:

- Phân công trách nhiệm cụ thể đối với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho các ban chuyên môn thụ lý và trả kết quả, thu lệ phí của công dân, không để công dân trực tiếp làm việc với cán bộ thụ lý hồ sơ. Từ ngày 15/01/2017, đối với lĩnh vực đất đai, LĐTBXH phải thực hiện nộp hồ sơ trên hệ thống, không thực hiện nhận hồ sơ giấy nếu không có hồ sơ trên hệ thống. Đối với các lĩnh vực Thi đua khen thưởng, Văn hóa, đầu tư, đấu thầu, quyết toán vốn đầu tư chậm nhất đến 1/3/2018 phải thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công để tăng cường mức độ sử dụng dịch vụ công mức độ cao trên hệ thống.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9  năm 2017 của UBND huyện Nghi Lộc  về ban hành Đề án Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Nghi Lộc giai đoạn 2017-2020 để mua sắm các trang thiết bị phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo các công chức trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có máy vi tính phục vụ cho công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

- Thực hiện nhập tất cả dữ liệu hàng ngày vào phần mềm và thực hiện đúng quy trình xử lý hồ sơ, trả kết quả theo quy định. Hàng tháng (Trước ngày mồng 5) xuất dữ liệu (có thể chia theo lĩnh vực) trong mục Tra cứu hồ sơ (Sổ theo dõi hồ sơ) gửi về Văn phòng UBND huyện qua phần mềm VNPT Ioffice để theo dõi và đóng dấu cơ quan để lưu trữ phục vụ công tác thanh kiểm tra.

- Thực hiện rà soát thủ tục hành chính hàng quý, xây dựng, bổ sung đối với các thủ tục hành chính mới, các thủ tục hành chính có sự thay đổi về cơ sở pháp lý, đảm bảo không niêm yết các thủ tục hành chính có cơ sở pháp lý hết hiệu lực. Công chức chuyên trách xây dựng quy trình, gửi về phòng chuyên môn cấp huyện thẩm định, gửi về Văn phòng UBND huyện để sửa đổi, bổ sung trên phần mềm dịch vụ công và thực hiện niêm yết công khai theo quy định, đồng thời ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục thẩm quyền giải quyết của UBND xã.

- Nghiên cứu nâng cấp các dịch vụ công mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính cấp xã để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

- Xây dựng quy chế, quy định nội bộ về khai thác và vận hành hệ thống phần mềm nhằm đảm bảo gắn trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia vào sử dụng, xử lý các hồ sơ thủ tục hành chính của công dân, tổ chức đúng thời gian quy định (đặc biệt là đối với các lĩnh vực liên thông từ xã – huyện);

Trên đây là kế hoạch triển khai, áp dụng Hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông phục vụ công tác quản lý cơ chế một cửa và cổng dịch vụ công trực tuyến tại UBND huyện năm 2018. Nhận được kế hoạch này đề nghị Trưởng các phòng, ban, ngành, bộ phận có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn  nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp các vướng mắc, khó khăn phát sinh, các phòng ban, bộ phận chủ động phối hợp với Phòng VH-TT, Văn phòng HĐND-UBND huyện để được giải quyết.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Sở Thông tin - Truyền thông;

- Sở Nội vụ;

-Thường trực Huyện ủy;                         (B/c)

- Lãnh đạo HĐND-UBND huyện;

- Các phòng, ngành liên quan; (T/h)

- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Lãnh đạo huyện Nghi Lộc dâng hương dâng hoa tại khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
Trực tuyến:         403
Lượt truy cập thứ:  34378372
Huyện Nghi Lộc
Lượt truy cập thứ:   686095