Kế hoạch của UBND huyện thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2018
 
Kế hoạch của UBND huyện thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2018 (02/02/2018 08:14 AM)

ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN NGHI LÔC                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    

      Số:   17 /KH-UBND                             Nghi Lộc, ngày  31   tháng 01 năm 2018

 

                       

                                                                      KẾ HOẠCH

                                    Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2018

 

 


Căn cứ Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia (BTCQG) về y tế xã giai đoạn đến năm 2020; Quyết định số 2508/QĐ-UBND.VX ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Đề án thực hiện BTCQG về y tế xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2020; Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 10/12/2012 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện BTCQG về y tế xã giai đoạn 2012 – 2020,  UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2017:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành:

- Kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ chức họp Ban chỉ đạo phân công trách nhiệm cho từng thành viên ngay từ đầu năm. Ban hành các văn bản chỉ đạo xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2017 như: Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã; các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã (BTCQG); Thành lập Hội đồng thẩm định và tổ thư ký thẩm định xã đạt BTCQG về y tế xã.

- Chỉ đạo xã, thị trấn và các phòng, ngành, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện công tác xây dựng đạt BTCQG về y tế xã năm 2017; trực tiếp kiểm tra, đôn đốc hoàn thiện các hạng mục theo quy định.

- 100% xã, thị trấn có Nghị quyết về xây dựng xã đạt (BTCQG) về y tế. Kế hoạch triển khai của UBND, kiện toàn ban chỉ đạo và có chương trình công tác xây dựng đạt BTCQG về y tế theo đúng quy định.

2. Công tác tuyên truyền, vận động:

- Tuyên truyền, phổ biến về các nội dung của BTCQG về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 của Bộ Y tế và Đề án thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 – 2020 của UBND tỉnh cho các ban ngành và các xã, thị trấn.

- Vận động nhân dân thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, bảo vệ sức khỏe theo một số tiêu chí như: phòng chống dịch bệnh, sử dụng nhà vệ sinh, nguồn nước sinh hoạt đảm bảo, xử lý nguồn rác thải và phân gia súc đúng quy định, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng Chuẩn quốc gia về y tế xã.

3. Kết quả thực hiện các nội dụng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã:

a.     Về xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế:

Bằng nguồn vốn của Tỉnh, cơ chế hỗ trợ của huyện, ngân sách xã, các dự án lồng ghép và xã hội hóa để đầu tư xây mới, nâng cấp nhà Trạm y tế, bổ sung trang thiết bị theo tiêu chí.

- Đến nay đã có 18/30 xã đã đầu tư xây dựng mới nhà trạm và công trình phụ trợ đạt tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế, đảm bảo theo yêu cầu về cơ sở vật chất để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

- Riêng năm 2017 tiếp tục xây mới và nâng cấp, sữa chữa trạm y tế Nghi Khánh và TT Quán Hành với tổng số kinh phí 6.032.391.000 đồng (trong đó ngân sách tỉnh 1.325.000.000 đồng; ngân sách huyện 1.625.000.000 đồng; ngân sách xã, thị trấn và nhân dân đóng góp 3.082.391.000 đồng).

- 100% các Trạm y tế được đầu tư, mua sắm mới đồng bộ tủ, bàn, ghế làm việc; tiếp tục mua sắm, bổ sung trang thiết bị y tế cho các Trạm y tế với tổng số kinh phí từ nguồn chi của ngành y tế là 502.435.000 đồng. 

- Mô hình vườn cây thuốc mẫu có đủ các loại cây thuốc với hình thức đẹp đáp ứng theo yêu cầu.

b. Phát triển nguồn nhân lực y tế xã:

- Các Trạm y tế đủ cán bộ y tế biên chế theo đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 100% xã có bác sỹ công tác (trong đó bác sĩ xã 26 và 04 Bs của Bệnh viện đa khoa huyện được Sở Y tế điều động tăng cường theo đề án 1816 của Bộ Y tế là: Nghi Thuận, Nghi Trường, Nghi Long, Nghi Hợp và hiện tại xã Phúc Thọ chưa có bác sỹ. ( tháng 11/2017 bác sỹ Ngô Thị Minh Trưởng trạm y tế xã Phúc Thọ đã bỏ việc).

- 100% xóm, khối có cán bộ y tế đạt  trình độ chuyên môn theo quy định được hưởng phụ cấp. Hàng năm cán bộ y tế xã và xóm, được tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn đáp ứng theo chức năng nhiệm vụ;

- Chất lượng đội ngũ cán bộ y tế xã được nâng cao cả về trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. 

c. Hoạt động chuyên môn:

- Công tác y tế dự phòng được tăng cường, các chỉ tiêu chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai đồng bộ đúng kế hoạch. Nhiều năm liền không có dịch bệnh xẩy ra trên địa bàn, năm 2017 trên địa bàn xã Nghi Quang có dịch Sốt xuất huyết đã tập trung chỉ đạo khoanh vùng, khống chế và dập tắt kịp thời không để dịch lây lan sang diện rộng.

- Chất lượng khám chữa bệnh tại các Trạm y tế được duy trì, trung bình thực hiện đạt 85% danh mục kỹ thuật được phê duyệt, tổng số khám chữa bệnh tại trạm y tế năm 2017 là 108.883 lượt người, tỷ lệ khám chữa bệnh đông y, tây y kết hợp đạt 31%. Công tác dược được chú trọng, không có sai phạm trong quản lý, sử dụng.

- Quản lý nhà nước về Vệ sinh môi trường,  An toàn thực phẩm và hành nghề y - dược tư nhân có chuyển biến tích cực. Năm 2017 chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả về công tác an toàn thực phẩm, tổ chức kiểm tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại 30 xã, thị trấn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các sai phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm.

d. Kết quả các xã đã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2017:

            - Năm 2017 có thêm 01 đơn vị đạt BTCQG về y tế ( TT Quán Hành), nâng tổng số xã đạt BTCQG về y tế lên 28/30 xã, thị trấn đạt tỷ lệ 93,3% góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng Nông thôn mới.

            II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN:

           1. Tồn tại:

            - Đến nay một số Trạm y tế cơ sở hạ tầng, các hạng mục đã xuống cấp, công trình phụ trợ còn thiếu và hư hỏng không đạt yêu cầu chuẩn mới nhưng chưa được xây mới hoặc nâng cấp, tu sửa như các Trạm y tế: Nghi Thái; Phúc Thọ; Nghi Phong; Nghi Thạch; Nghi Thuận; Nghi Quang, Nghi Thiết; Nghi Long; Nghi Hoa; Nghi Hưng; Nghi Trường và Nghi Yên.

            - Hiện nay do chủ trương tinh giảm biên chế nên cơ cấu về chuyên môn cán bộ trạm y tế chưa phù hợp, một số cán bộ khám chữa bệnh về đông y, dược còn thiếu nên phải kiêm nhiệm. Đội ngũ y tế thôn xóm một số đã quá tuổi quy định, thiếu nhiệt tình, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

            - Tình trạng bác sỹ bỏ việc tại Trạm y tế vẫn còn. Số lượng khám, chữa bệnh tại Trạm y tế không đạt chỉ tiêu so với kế hoạch.

            - Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng còn hạn chế, chưa thường xuyên, thiếu tính chuyên nghiệp.

            - Còn 02 xã chưa đạt BTCQG về y tế là xã Nghi Diên và xã Nghi Thiết, trong đó xã Nghi Diên đăng ký xây dựng năm 2017 chưa đạt đến nay đang tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng.

2. Nguyên nhân:

            - Cấp ủy - Chính quyền một số cơ sở chưa thực sự quan tâm kiểm tra, giám sát và chỉ đạo trạm y tế các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ. Sự phối hợp giữa ngành y tế với các phòng, ban, ngành trong tổ chức xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế chưa chặt chẽ.

- Chính sách thông tuyến khám bảo hiểm y tế do đó người bệnh được quyền lựa chọn tuyến khám bệnh cao hơn. Sự quan tâm đãi ngộ của nhà nước đối với bác sỹ tuyến dưới chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống nên bác sỹ tìm nhưng nơi có thu nhập cao.

- Nguồn vốn đầu tư cho xây dựng, củng cố, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trạm y tế còn khó khăn.

 

            III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

            1. Mục tiêu:

            a. Mục tiêu chung:

            Phấn đấu đến năm 2018 có 96,6% - 100% xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, những xã đã đạt chuẩn không bị tước danh hiệu khi tỉnh thẩm định lại theo quy định.

            b. Chỉ tiêu năm 2018:

            Phấn đấu 1 – 2 xã đạt BTCQG về y tế (Nghi Diên, Nghi Thiết).

            2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

a. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế:

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền các xã, thị trấn trong việc thực hiện BTCQG về y tế; đưa nội dung thực hiện BTCQG về y tế vào Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các địa phương; kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân và phân công cán bộ phụ trách theo nội dung các tiêu chí; chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức đoàn thể phối hợp tham gia thực hiện các nội dung BTCQG về y tế theo chức năng nhiệm vụ.

- Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát kịp thời đánh giá tiến độ, kết quả và giải quyết vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện kế hoạch.

- Huy động sự tham gia của nhân dân vào công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và các cơ sở y tế trong việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

b. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe:

Bằng nhiều hình thức nhằm tuyên truyền, giáo dục người dân trong việc thực hiện xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2018. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc xã hội hóa về y tế và các chương trình: Phòng chống suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ, vệ sinh môi trường, đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm, hành nghề y, dược tư nhân….

c. Đối với xã Nghi Diên, xã nghi Thiết:

* Xã Nghi Diên: Chỉ đạo, đôn đốc và huy động nhà thầu xây dựng, cơ sở hạ tầng, công trình phụ trợ và cải tạo khuôn viên; hoàn thành vườn thuốc mẫu đông y theo đúng quy định. Đầu tư trang thiết bị, vật tư y tế cơ bản đủ theo quy định. Bổ sung cán bộ đông y về làm việc tại trạm y tế ngay từ đầu năm để thực hiện tiêu chí khám chữa bệnh về đông, tây y kết hợp.

* Xã Nghi Thiết: Xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực cải tạo, nâng cấp tu sửa lại trạm y tế và các công trình phụ trợ; xây dựng khuôn viên, vườn thuốc mẫu đạt yêu cầu chuẩn; bổ sung trang thiết bị y tế cơ bản theo quy định, bố trí có cán bộ đông y về làm việc tại trạm y tế ngay từ đầu năm để thực hiện tiêu chí khám chữa bệnh về Đông y. Rà soát đội ngũ cán bộ y tế xã, xóm để đề xuất bổ sung, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng chuyên môn.

d. Các xã, thị trấn đã đạt chuẩn:

- Để đảm bảo duy trì có tính bền vững lâu dài giữ vững danh hiệu xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, không để mất danh hiệu trong quá trình thẩm định lại cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện đầy đủ các nội dung theo tiêu chí của Bộ tiêu chí quy định; hàng năm phải xây dựng kế hoạch cân đối nguồn ngân sách hỗ trợ kinh phí để đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và các hạng mục tại Trạm y tế khi có nguy cơ bị hư hỏng xuống cấp. Tiếp tục đề nghị Sở Y tế điều động tăng cường bác sỹ theo đề án 1816 của Bộ Y tế cho các xã còn thiếu bác sỹ, trong đó có Trạm y tế xã Phúc Thọ; rà soát đội ngũ cán bộ y tế xã, xóm để đề xuất bổ sung, tập huấn đủ số lượng và cơ cấu chuyên môn.

- Đối với các xã có Trạm y tế cơ sở hạ tầng, hạng mục và các công trình phụ trợ đã xuống cấp, hư hỏng nặng huy động các nguồn lực để nâng cấp sữa chữa đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khoe cho nhân dân. Lập danh sách (theo bảng biểu) cơ sở vật chất, hạng mục bị hư hỏng trình UBND huyện đề nghị hỗ trợ kinh phí để nâng cấp, sửa chữa.

e. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn:

- Làm tốt công tác y tế dự phòng, kiểm soát không để dịch bệnh xẩy ra trên địa bàn; hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia y tế; quản lý có hiệu quả các bệnh mạn tính lây nhiễm và không lây nhiễm tại cộng đồng.

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, quản lý và sử dụng tốt về thuốc chữa bệnh, quỹ BHYT; phát triển khám chữa bệnh bằng Đông y trên cơ sở cán bộ hiện có của trạm y tế và phối hợp có hiệu quả với Hội Đông y xã, thị trấn.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục và ý thức tự rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và y đức trong đội ngũ cán bộ y tế. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế đối với nhân dân. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn cho cán bộ y tế xã, xóm theo đề án việc làm đã được phê duyệt.

             IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

          1. Phòng Y tế:

          - Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực y tế; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện kế hoạch thực hiện BTCQG về y tế xã năm 2018.

          - Tổ chức kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các đơn vị y tế huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch đúng tiến độ.

          - Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh Tế - Hạ tầng khảo sát, kiểm tra các Trạm y tế có cơ sở hạ tầng bị xuống cấp để có giải pháp và hướng giải quyết.

          - Chỉ đạo tổ thư ký thẩm định theo hướng dẫn của Sở Y tế và tổng hợp báo cáo trình Hội đồng thẩm định Huyện tiến hành thẩm định, tổng hợp và hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo để đề nghị Tỉnh thẩm định theo quy định.

     

      2. Trung tâm y tế huyện:

      - Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan phổ biến, hướng dẫn về nội dung BTCQG về y tế xã giai đoạn đến 2020 và trực tiếp chỉ đạo Trạm y tế tổ chức thực hiện kế hoạch thực hiện BTCQG về y tế xã năm 2018.

            - Đánh giá phân loại nguồn nhân lực y tế xã, tổ chức tập huấn chuyên môn để nâng cao trình độ; bổ sung, luân chuyển cán bộ y tế Trạm y tế đảm bảo đủ số lượng, đạt yêu cầu về cơ cấu chuyên môn và phù hợp vị trí công việc ( cần ưu tiên cho các xã đăng ký đạt BTCQG và các xã về đích Nông thôn mới năm 2018). Đề xuất Sở Y tế có quyết định điều động các bác sĩ tăng cường để đạt 100% xã có bác sỹ công tác; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền huyện về công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.

      - Chỉ đạo Trạm y tế tham mưu cho UBND xã kế hoạch thực hiện BTCQG về y tế xã năm 2018 và triển khai tổ chức thực hiện có chất lượng các nội dung của bộ tiêu chí; 100% Trạm y tế củng cố vườn cây thuốc mẫu đạt yêu cầu, thực hiện khám chữa bệnh bằng YHCT; làm tốt công tác quản lý Nhà nước về VSATTP và hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn.

            3. Bệnh viện đa khoa huyện:

             Chỉ đạo thực hiện tiêu chí “Khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và YHCT; Dược và Trang thiết bị”; bồi dưỡng chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho các trạm y tế để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; bố trí bác sĩ tăng cường công tác tại Trạm y tế theo quyết định của Sở Y tế; tổ chức kiểm tra, giám sát công tác KCB và quản lý sử dụng thuốc tại các trạm y tế.

            4. Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện:

            Chỉ đạo các xã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân số - KHHGĐ, đảm bảo và đạt các chỉ tiêu, kế hoạch dân số - KHHGĐ; đẩy mạnh công tác truyền thông để đạt các chỉ tiêu theo quy định của Bộ tiêu chí.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:

Tham mưu cho UBND huyện thực hiện cơ chế hỗ trợ xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2018 và nguồn kinh phí nâng cấp, sửa chữa cho các Trạm y tế xuống cấp, hư hỏng.

6. Phòng Văn hóa & Thông tin; Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện:

Phối hợp với ngành y tế và các ngành, đơn vị liên quan tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Lồng ghép hoạt động xây dựng "Làng văn hóa sức khoẻ" với việc thực hiện Tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

            7. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể:

            - Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Kinh tế & Hạ tầng và các phòng liên quan là thành viên Ban chỉ đạo căn cứ vào nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai có hiệu quả thực hiện BTCQG về y tế.

            - Các ngành, đoàn thể khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể mình, chỉ đạo theo ngành dọc xuống cơ sở tham gia phối hợp với ngành y tế thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân và Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

- Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh môi trường, đóng góp nguồn lực để thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

       8. UBND các xã, thị trấn:

      - Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu của BCĐ huyện và tình hình thực tế địa phương chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cho các thành viên trong BCĐ thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; ưu tiên nguồn lực cho việc xây dựng, sữa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; đẩy mạnh công tác phòng bệnh, vệ sinh môi trường, dân số - KHHGĐ và BHYT.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để làm tốt công tác truyền thông và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện có hiệu quả nội dung 10 tiêu chí; định kỳ 3, 6, 9, 12 tháng báo cáo Ban chỉ đạo huyện.

- UBND xã Nghi Diên và xã Nghi Thiệt tập trung các nguồn lực để chỉ đạo và thực hiện xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2018.

- UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm tr­­ước UBND huyện về kết quả triển khai thực hiện và duy trì Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã  năm 2018.

            Trên đây là Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2018, UBND huyện giao cho các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch, đảm bảo, chỉ tiêu, tiến độ.

 

   Nơi nhận:                                                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

      - Sở Y tế (B/C);                                                                           KT. CHỦ TỊCH

      - TT Huyện ủy, HĐND (B/C);                                                         PHÓ CHỦ TỊCH

      - Chủ tịch, các phó CT UBND huyện;

      - Thủ trưởng các đơn vị liên quan;

      - UBND các xã, thị trấn;                                                                       Đã ký

      - Lưu VT.

 


                                                                                                       Trần Thị Ánh Tuyết

                                                                                                                 

                      

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

NGHI LỘC NỖ LỰC XÂY DỰNG HAI CHUẨN QUỐC GIA Ở XÃ VÙNG GIÁO NGHI DIÊN

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.