THÔNG BÁO: Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4 – HĐND huyện khóa XIX (18/07/2017 09:01 AM)

  HĐND HUYỆN NGHI LỘC                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       THƯỜNG TRỰC                                 Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

THÔNG BÁO

Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4 – HĐND huyện khóa XIX

 


           Kỳ họp thứ 4 – HĐND huyện khóa XIX dự kiến tổ chức trong 01 ngày 21/7/2017, tại hội trường Trung tâm huyện Nghi Lộc.                  

             I. NỘI DUNG:

            1. Các báo cáo trình kỳ họp:

- Báo cáo hoạt động của Thường trực, các Ban, tổ đại biểu HĐND huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017;

- Báo cáo hoạt động giám sát của Thường trực và các Ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2017.

- Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế -xã hội về các báo cáo trình  kỳ họp;

- Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế về các báo cáo trình kỳ họp;

- Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri và Đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 4;

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017;

- Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2017;

- Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017;

 - Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017;

            - Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017;

            - Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri và đại biểu HĐND huyện;

            - Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017;

            - Thông báo hoạt động của MTTQ huyện tham gia xây dựng chính quyền và một số ý kiến, kiến nghị đối với HĐND, UBND và Đại biểu HĐND huyện;

- Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017;

          - Báo cáo công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm  2017;

       

  - Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017;

- Báo cáo công tác thi hành án 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

2. Tờ trình:

- Tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021;

- Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016;

- Tờ trình về việc bổ sung dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2017;

          3. Kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua các Nghị Quyết:

- Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021;

- Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017;

- Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016;

- Nghị quyết bổ sung dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2017;

           

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

 

 | 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Nghi Lộc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2017- 2018


 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
Trực tuyến:         3234
Lượt truy cập thứ:  32091668
Huyện Nghi Lộc
Lượt truy cập thứ:   248054