THÔNG BÁO: Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4 – HĐND huyện khóa XIX (18/07/2017 09:01 AM)

  HĐND HUYỆN NGHI LỘC                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       THƯỜNG TRỰC                                 Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

THÔNG BÁO

Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4 – HĐND huyện khóa XIX

 


           Kỳ họp thứ 4 – HĐND huyện khóa XIX dự kiến tổ chức trong 01 ngày 21/7/2017, tại hội trường Trung tâm huyện Nghi Lộc.                  

             I. NỘI DUNG:

            1. Các báo cáo trình kỳ họp:

- Báo cáo hoạt động của Thường trực, các Ban, tổ đại biểu HĐND huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017;

- Báo cáo hoạt động giám sát của Thường trực và các Ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2017.

- Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế -xã hội về các báo cáo trình  kỳ họp;

- Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế về các báo cáo trình kỳ họp;

- Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri và Đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 4;

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017;

- Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2017;

- Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017;

 - Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017;

            - Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017;

            - Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri và đại biểu HĐND huyện;

            - Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017;

            - Thông báo hoạt động của MTTQ huyện tham gia xây dựng chính quyền và một số ý kiến, kiến nghị đối với HĐND, UBND và Đại biểu HĐND huyện;

- Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017;

          - Báo cáo công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm  2017;

       

  - Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017;

- Báo cáo công tác thi hành án 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

2. Tờ trình:

- Tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021;

- Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016;

- Tờ trình về việc bổ sung dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2017;

          3. Kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua các Nghị Quyết:

- Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021;

- Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017;

- Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016;

- Nghị quyết bổ sung dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2017;

           

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

 

 | 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

HUYỆN ỦY NGHI LỘC SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NQ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN NHIỆM KỲ 2015-2020

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
Trực tuyến:         2386
Lượt truy cập thứ:  33410557
Huyện Nghi Lộc
Lượt truy cập thứ:   454840