Nghi Lộc: Kết quả thực hiện Kết luận 61 của BCH Trung ương về Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội nông dân (13/09/2017 08:57 PM)


Đảng ta đã khẳng định: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp CNH-HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển KT-XH bền vững, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm AN-QP; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước” (Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng khóa X). Đặc thù của huyện Nghi Lộc là có lực lượng nông dân đông đảo chiếm tới 83% dân số vì vậy Hội Nông dân huyện Nghi Lộc - là tổ chức chính trị, xã hội của giai cấp nông dân với 30 cơ sở hội, 446 chi hội và 30 226 hội viên - có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia góp phần thực hiện CNH-HĐH nông thôn.

Thực hiện Kết luận  61 - KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” và Quyết định 673 - QĐ/TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng chính phủ về về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020, BTV  Huyện uỷ đã kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị quán triệt cho toàn thể đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ huyện đến cơ sở và toàn thể BTV Hội nông dân các cấp; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án; xây dựng và ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa UBND huyện và BTV Hội Nông dân huyện... Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, Huyện Nghi Lộc đã chỉ đạo triển khai có hiệu quả Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; nâng cấp trung tâm hướng nghiệp dạy nghề huyện thành Trường trung cấp nghề KT kỹ thuật mở rộng quy mô, nội dung, hình thức đào tạo; đầu tư phát triển các làng nghề, phổ biến ứng dụng tiến bộ KH-KT; tạo thuận lợi cho nông dân vay vốn để phát triển kinh tế. Hội Nông dân đã phối hợp mở được 110 lớp dạy nghề về chăn nuôi thú y, sửa chữa máy cày đa chức năng, điện dân dụng, trồng nấm... cho 3.850 lao động. Mỗi năm, toàn huyện đã tạo việc làm mới cho gần 6.000 lao động, trong đó xuất khẩu hơn 1.000 lao động , tỷ lệ lao động qua đào tạo đến cuối năm 2016 đạt 52,1%.

 

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị tổng kết  5 năm thực hiện Quyết định 673 - QĐ/TTg

Hằng năm UBND huyện đều cân đối trích ngân sách để xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân, sau 4 năm đã trích ngân sách với số tiền 800 triệu đồng. Đến nay, nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đang quản lý mang lại hiệu quả thiết thực: Nguồn nhận từ TW Hội với số tiền 700 triệu đồng cho 29 hộ vay nuôi bò laisind tại xã Nghi Đồng, Nghi Hưng; Nguồn của Tỉnh Hội là 900 triệu cho 37 hộ vay nuôi bò laisind tại xã Nghi Kiều, Nghi Diên; Quỹ của huyện: 634 triệu cho các hộ vay nuôi bò ở xã Nghi Xá, Nghi Trường, Nghi Quang, Nghi Vạn. Toàn huyện có 15/30 cơ sở xã xây dựng quỹ với tổng số tiền 227 triệu đồng (tăng 6 cơ sở và 129,1 triệu đồng so với năm 2012) cho 77 hộ vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi; và có 283/446 chi hội góp quỹ với tổng số tiền 2 tỷ đồng (tăng 98 chi hội so với năm 2012) để cho hội viên có điều kiện được vay với mức phí thấp hoặc không lấy lãi.

Những hoạt động tích cực của các cấp hội nông dân trong thời gian qua đã ðóng vai trò nòng cốt trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện, ðóng vai trò ðầu tàu việc tuyên truyền, áp dụng tiến bộ KH-KT, chuyển giao công nghệ sản xuất cho người nông dân, chủ ðộng phối hợp với các ðơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến ðến ðông ðảo cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung nhất là vai trò chủ thể của nông dân trong Chương trình; vận ðộng hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng NTM, ðã có trên 7.000 hộ hiến 2.984.000m2 ðất; đóng góp 290.000 ngày công, làm mới 226 km ðường GTNT và 81 công trình phục vụ dân sinh với số tiền 3.697 tỷ ðồng... Ngoài ra các cấp Hội ðã phát ðộng các phong trào nông dân thi ðua sản xuất, kinh doanh giỏi; ðoàn kết giúp nhau xóa ðói, giảm nghèo...  ðều hướng vào thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

 Hội nông dân huyện đã phối hợp thực hiện tốt việc chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, tập huấn KH-KT, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế; mở 300 lớp tập huấn chuyển giao KH-KT cho hơn 15.000 lượt hội viên; xây dựng gần 500 ha diện tích cánh đồng thu nhập cao, 14 mô hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa, lạc chất lượng cao; trong đó, 3 mô hình sản xuất lúa chất lượng cao tại xã Nghi Diên, Nghi Vạn và Nghi Long do Hội Nông dân đảm nhận đã đạt hiệu quả cao. Hội còn phối hợp với Phòng VHTT tuyên truyền, vận động nông dân xây dựng đời sống Văn hóa ở khu dân cư,... Hàng năm, toàn huyện có trên 85% gia đình hộ nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa; Phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT quần chúng được tổ chức rộng khắp, nhất là vào dịp lễ, tết; Phối hợp tuyên truyền, vận động nông dân chấp hành chủ trương GPMB các dự án đầu tư . Chủ trương “Chi hội nông dân cắm biển đảm nhận duy tu, bảo dưỡng đường GTNT” được hưởng ứng góp phần giữ gìn môi trường, cảnh quan nông thôn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg của huyện còn gặp nhiều khó khăn: Công tác tuyên truyền, quán triệt của một số ngành, cơ sở chưa thường xuyên, hiệu quả; Sự phối hợp thực hiện đề án của một số ban, ngành còn bất cấp; Công tác tham mưu thành lập Ban chỉ đạo, Ban vận động xây dựng quỹ HTND ở cơ sở còn lúng túng... Trong thời gian tới huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân trong thực hiện đề án; hàng năm trích ngân sách 200 - 300 triệu đồng bổ sung Qũy HTND; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân các cấp; tiếp tục nhân rộng những mô hình sản xuất kinh tế giỏi, tìm những giải pháp để nông dân có khả năng thích ứng với nền kinh tế thị trường...

 

                                                                                                                 Mỹ Châu

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

HUYỆN ỦY NGHI LỘC SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NQ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN NHIỆM KỲ 2015-2020

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
Trực tuyến:         2400
Lượt truy cập thứ:  33410589
Huyện Nghi Lộc
Lượt truy cập thứ:   454845