Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất tại xã Nghi Xuân và xã Nghi Thịnh
 
Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất tại xã Nghi Xuân và xã Nghi Thịnh (11/07/2019 05:23 PM)

I. Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất tại xóm 6 và 7, xã Nghi ThịnhUỶ BAN NHÂN DÂN                                CỘNG HÒA XÃ H.ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 HUYỆN NGHI LỘC                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                                                       

  Số: 397/TB-UBND                                               Nghi Lộc, ngày 10 tháng 7 năm 2019

             

                                

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất

tại xóm 6, 7, xã Nghi Thịnh,  huyện Nghi Lộc

 


Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01 /2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 02/03/2018 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của UBND huyện Nghi Lộc về việc phê duyệt phê duyệt giá khởi điểm các lô đất đấu giá QSD đất tại xóm 6, 7, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc;

UBND huyện Nghi Lộc thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản,  như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: UBND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ: Khối 4, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở 17 lô tại khu vực tại Xóm 6, 7, xã Nghi Thịnh.

- Địa chỉ lô đất: Xóm 6, 7, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc

- Số lô đất: 17  

- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:  Quyền sử dụng đất ở 35 lô tại khu vực tại Xóm 6, 7, xã Nghi Thịnh.

- Tổng diện tích 17 lô đất là 3.530,70 m2

- Tổng giá khởi điểm:  19.990.185.000 đồng.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá phải đảm bảo đủ các  tiêu chí sau:

a) Về Cơ sở vật chất, trang thiết bị:

- Cơ sở vật chất và trang thiết bị phải đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện cuộc đấu giá.

- Có địa chỉ trụ sở, văn phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

b) Về phương án bán đấu giá:

- Có phương án bán đấu giá khả thi, hiệu quả và đảm bảo đúng theo quy định về bán đấu giá tài sản là tài sản Nhà nước.

c) Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín:

- Có Quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đã đăng ký hoạt động đấu giá với Sở Tư Pháp tỉnh Nghệ An.

- Có tối thiểu 02 đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên.
          - Có tối thiểu 01 hợp đồng bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất.
         d) Về thù lao dịch vụ đấu giá:

Có đề xuất chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định hiện hành.

e) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

5. Yêu cầu đối với hồ sơ đăng ký:

Hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện cuộc bán đấu giá bao gồm:

- Đơn đăng ký tham gia thực hiện cuộc bán đấu giá tài sản;

-  1 bộ hồ sơ năng lực (đóng quyển) chứng minh đủ năng lực thực hiện theo tiêu chí nêu tại mục 4 thông báo này.

- Phương án đấu giá tài sản (quy cách đóng quyển có bìa).
         
- Dự thảo hợp đồng

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ đăng ký kể từ ngày thông báo đến 17 h00’ ngày 15/7/2019;

Địa điểm nộp hồ sơ: Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường  bưu điện theo địa chỉ: UBND huyện Nghi Lộc, Khối 4, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An./.

Nơi nhận:                                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  - Các tổ chức bán đấu giá tài sản;                                                      KT.CHỦ TỊCH

  - Chủ tịch, các PCT;                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH

  - Lưu VT, TCKH.

                                                                                                               Đã ký

 

   

                                                                                                        Nguyễn Thanh HảiII. Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất tại xóm Xuân Tân, xã Nghi XuânUỶ BAN NHÂN DÂN                                   CỘNG HÒA XÃ H.ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 HUYỆN NGHI LỘC                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                                                       

  Số: 398  /TB-UBND                                         Nghi Lộc, ngày  10   tháng    7 năm 2019

             

                                

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất

tại xóm Xuân Tân, xã Nghi Xuân,  huyện Nghi Lộc

 


Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01 /2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 02/03/2018 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 10 tháng  7 năm 2019 của UBND huyện Nghi Lộc về việc phê duyệt phê duyệt giá khởi điểm các lô đất đấu giá QSD đất tại xóm Xuân Tân, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc;

UBND huyện Nghi Lộc thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản,  như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: UBND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ: Khối 4, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở 22 lô tại khu vực tại Xóm Xuân Tân, xã Nghi Xuân.

- Địa chỉ lô đất: Xóm Xuân Tân, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc

- Số lô đất: 22 lô

- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:  Quyền sử dụng đất ở 22 lô tại khu vực tại Xóm Xuân Tân, xã Nghi Xuân.

- Tổng diện tích 22 lô đất là 4.407,0 m2

- Tổng giá khởi điểm:  8.204.415.000 đồng.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá phải đảm bảo đủ các  tiêu chí sau:

a) Về Cơ sở vật chất, trang thiết bị:

- Cơ sở vật chất và trang thiết bị phải đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện cuộc đấu giá.

- Có địa chỉ trụ sở, văn phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

b) Về phương án bán đấu giá:

- Có phương án bán đấu giá khả thi, hiệu quả và đảm bảo đúng theo quy định về bán đấu giá tài sản là tài sản Nhà nước.

c) Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín:

- Có Quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đã đăng ký hoạt động đấu giá với Sở Tư Pháp tỉnh Nghệ An.

- Có tối thiểu 02 đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên.
          - Có tối thiểu 01 hợp đồng bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất.
         d) Về thù lao dịch vụ đấu giá:

Có đề xuất chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định hiện hành.

e) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

5. Yêu cầu đối với hồ sơ đăng ký:

Hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện cuộc bán đấu giá bao gồm:

- Đơn đăng ký tham gia thực hiện cuộc bán đấu giá tài sản;

-  1 bộ hồ sơ năng lực (đóng quyển) chứng minh đủ năng lực thực hiện theo tiêu chí nêu tại mục 4 thông báo này.

- Phương án đấu giá tài sản (quy cách đóng quyển có bìa).
         
- Dự thảo hợp đồng

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ đăng ký kể từ ngày thông báo đến 17 h00’ ngày 15/7/2019;

Địa điểm nộp hồ sơ: Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường  bưu điện theo địa chỉ: UBND huyện Nghi Lộc, Khối 4, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An./.

Nơi nhận:                                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  - Các tổ chức bán đấu giá tài sản;                                                      KT.CHỦ TỊCH

  - Chủ tịch, các PCT;                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH

  - Lưu VT, TCKH.

                                                                                                                Đã ký

 

   

                                                                                                          Nguyễn Thanh Hải


 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Hiệu quả tích cực từ Chỉ thị 40 CT/TW ở Nghi Lộc

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.