Liệt sỹ chưa biết tên (Danh sách 3).
 
Liệt sỹ chưa biết tên (Danh sách 3). (07/08/2020 04:52 PM)

Liệt sỹ chưa biết tên (Danh sách 3).

 

TT

QUÊ QUÁN

NĂM SINH

NGÀY THÁNG NHẬP NGŨ

CẤP BẬC

ĐƠN VỊ

NGÀY HI SINH

NƠI HI SINH

SỐ MỘ

SỐ HÀNG

SỐ LÔ

956

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1029

1

7

957

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1030

1

7

958

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1031

1

7

959

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1032

2

7

960

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1033

2

7

961

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1034

2

7

962

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1035

2

7

963

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1036

2

7

964

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1037

2

7

965

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1038

2

7

966

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1039

2

7

967

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1040

2

7

968

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1041

2

7

969

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1042

2

7

970

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1043

2

7

971

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1044

3

7

972

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1045

3

7

973

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1046

3

7

974

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1047

3

7

975

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1048

3

7

976

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1049

3

7

977

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1050

3

7

978

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1051

3

7

979

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1052

3

7

980

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1053

3

7

981

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1055

3

7

982

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1056

4

7

983

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1057

4

7

984

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1058

4

7

985

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1059

4

7

986

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1060

4

7

987

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1061

4

7

988

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1062

4

7

989

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1063

4

7

990

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1064

4

7

991

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1065

4

7

992

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1066

4

7

993

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1067

4

7

994

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1068

5

7

995

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1069

5

7

996

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1070

5

7

997

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1071

5

7

998

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1072

5

7

999

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1073

5

7

1000

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1074

5

7

1001

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1075

5

7

1002

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1076

5

7

1003

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1077

5

7

1004

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1078

5

7

1005

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1079

5

7

1006

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1080

6

7

1007

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

1953

MT Lào

1081

6

7

1008

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1082

6

7

1009

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1083

6

7

1010

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1084

6

7

1011

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1085

6

7

1012

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1086

6

7

1013

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1087

6

7

1014

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1088

6

7

1015

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1089

6

7

1016

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1090

6

7

1017

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1091

6

7

1018

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1092

7

7

1019

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1093

7

7

1020

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1094

7

7

1021

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1095

7

7

1022

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1096

7

7

1023

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1097

7

7

1024

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1098

7

7

1025

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1099

7

7

1026

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1100

7

7

1027

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1101

7

7

1028

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1102

7

7

1029

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1103

7

7

1030

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1104

7

7

1031

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1105

7

7

1032

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1106

8

7

1033

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1107

8

7

1034

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1108

8

7

1035

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1109

8

7

1036

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1110

8

7

1037

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1111

8

7

1038

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1112

8

7

1039

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1113

8

7

1040

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1114

8

7

1041

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1115

8

7

1042

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1116

8

7

1043

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1117

8

7

1044

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1118

8

7

1045

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1119

8

7

1046

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1120

9

7

1047

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1121

9

7

1048

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1122

9

7

1049

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1123

9

7

1050

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1124

9

7

1051