Liệt sỹ chưa biết tên (Danh sách 2).
 
Liệt sỹ chưa biết tên (Danh sách 2). (07/08/2020 04:49 PM)

Liệt sỹ chưa biết tên (Danh sách 2).

 

TT

QUÊ QUÁN

NĂM SINH

NGÀY THÁNG NHẬP NGŨ

CẤP BẬC

ĐƠN VỊ

NGÀY HI SINH

NƠI HI SINH

SỐ MỘ

SỐ HÀNG

SỐ LÔ

829

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

586

8

4

830

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

587

8

4

831

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

588

8

4

832

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

589

8

4

833

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

590

8

4

834

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

591

8

4

835

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

592

8

4

836

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

597

8

4

837

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

598

8

4

838

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

600

9

4

839

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

601

9

4

840

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

603

9

4

841

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

608

9

4

842

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

609

9

4

843

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

610

9

4

844

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

611

9

4

845

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

612

9

4

846

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

613

9

4

847

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

614

9

4

848

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

615

9

4

849

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

616

9

4

850

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

617

10

4

851

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

618

10

4

852

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

619

10

4

853

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

620

10

4

854

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

621

10

4

855

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

622

10

4

856

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

623

10

4

857

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

624

10

4

858

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

625

10

4

859

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

626

10

4

860

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

627

10

4

861

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

628

10

4

862

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

629

10

4

863

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

630

10

4

864

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

635

10

4

865

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

640

11

4

866

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

641

11

4

867

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

642

11

4

868

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

643

11

4

869

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

644

11

4

870

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

646

11

4

871

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

647

11

4

872

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

648

11

4

873

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

649

11

4

874

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

650

11

4

875

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

651

11

4

876

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

653

11

4

877

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

654

11

4

878

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

659

12

4

879

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

660

12

4

880

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

661

12

4

881

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

662

12

4

882

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

663

12

4

883

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

664

12

4

884

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

665

12

4

885

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

666

12

4

886

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

667

12

4

887

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

668

12

4

888

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

669

12

4

889

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

670

12

4

890

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

681

13

4

891

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

682

13

4

892

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

683

13

4

893

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

684

13

4

894

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

685

13

4

895

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

750

7

5

896

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

751

7

5

897

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

752

7

5

898

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

753

7

5

899

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

754

7

5

900

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

755

7

5

901

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

756

7

5

902

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

757

7

5

903

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

758

7

5

904

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

774

8

5

905

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

775

8

5

906

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

776

8

5

907

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

777

8

5

908

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

778

8

5

909

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

795

9

5

910

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

804

10

5

911

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

805

10

5

912

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

806

10

5

913

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

807

10

5

914

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

808

10

5

915

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

809

10

5

916

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

810

10

5

917

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

811

10

5

918

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

812

10

5

919

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

835

11

5

920

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

836

11

5

921

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

837

11

5

922

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

838

11

5

923

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

839

11

5

924

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

840

11

5

925

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

841

11

5

926

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

842

11

5

927

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

843

11

5

928

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

846

12

5

929

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

847

12

5

930

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

848

12

5

931

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

849

12

5

932

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

850

12

5

933

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

851

12

5

934

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

852

12

5

935

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

853

12

5

936

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

854

12

5

937

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

855

12

5

938

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

894

4

6

939

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

921

6

6

940

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

933

7

6

941

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

937

7

6

942

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

03/1954

 

966

10

6

943

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

968

10

6

944

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

980

10

6

945

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

981

10

6

946

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

1016

12

6

947

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1020

1

7

948

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1021

1

7

949

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1022

1

7

950

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1023

1

7

951

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1024

1

7

952

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1025

1

7

953

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1026

1

7

954

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1027

1

7

955

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

1028

1

7

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Sôi nổi từ phong trào Hiến máu tình nguyện tại Nghi Lộc

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.