Liệt sỹ chưa biết tên (Danh sách 1)
 
Liệt sỹ chưa biết tên (Danh sách 1) (07/08/2020 04:38 PM)

 

TT

QUÊ QUÁN

NĂM SINH

NGÀY THÁNG NHẬP NGŨ

CẤP BẬC

ĐƠN VỊ

NGÀY HI SINH

NƠI HI SINH

SỐ MỘ

SỐ HÀNG

SỐ LÔ

705

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

278

9

2

706

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

319

12

2

707

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

341

1

3

708

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

556

5

4

709

Liệt sỹ chưa biết tên

Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An

 

 

 

 

23/5/1968

 

991

11

6

710

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

17

3

1

711

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

22

3

1

712

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

25

3

1

713

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

31

4

1

714

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

32

4

1

715

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

33

4

1

716

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

34

4

1

717

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

35

4

1

718

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

30

5

1

719

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

40

5

1

720

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

48

6

1

721

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

51

6

1

722

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

81

8

1

723

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

82

8

1

724

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

83

8

1

725

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

85

8

1

726

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

86

8

1

727

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

89

8

1

728

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

90

9

1

729

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

91

9

1

730

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

92

9

1

731

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

93

9

1

732

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

94

9

1

733

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

95

9

1

734

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

96

9

1

735

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

97

9

1

736

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

115

10

1

737

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

116

10

1

738

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

117

10

1

739

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

118

10

1

740

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

121

10

1

741

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

122

10

1

742

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

124

11

1

743

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

126

11

1

744

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

127

11

1

745

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

128

11

1

746

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

130

11

1

747

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

131

11

1

748

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

132

11

1

749

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

152

12

1

750

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

153

12

1

751

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

154

12

1

752

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

155

12

1

753

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

156

12

1

754

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

157

12

1

755

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

158

12

1

756

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

159

12

1

757

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

160

12

1

758

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

161

13

1

759

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

162

13

1

760

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

163

13

1

761

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

164

13

1

762

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

165

13

1

763

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

166

13

1

764

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

167

13

1

765

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

168

13

1

766

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

169

13

1

767

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

170

13

1

768

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

172

13

1

769

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

182

14

1

770

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

189

14

1

771

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

192

14

1

772

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

193

14

1

773

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

194

14

1

774

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

195

14

1

775

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

196

14

1

776

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

197

14

1

777

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

198

14

1

778

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

199

14

1

779

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

200

14

1

780

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

201

14

1

781

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

MT Lào

202

14

1

782

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

210

2

2

783

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

Đảng viên
1930-1931

 

 

 

213

2

2

784

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

Đảng viên
1930-1931

 

 

 

214

2

2

785

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

Đảng viên
1930-1931

 

 

 

215

2

2

786

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

240

6

2

787

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

279

9

2

788

Liệt sỹ Chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

308

11

2

789

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

321

12

2

790

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

338

1

3

791

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

348

2

3

792

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

Đảng viên 1930-1931

 

 

 

349

2

3

793

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

Đảng viên 1930-1931

 

 

 

351

2

3

794

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

355

3

3

795

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

365

4

3

796

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

366

4

3

797

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

381

5

3

798

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

383

5

3

799

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

384

5

3

800

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

389

6

3

801

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

411

7

3

802

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

416

8

3

803

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

431

9

3

804

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

432

9

3

805

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

433

 

3

806

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

435

9

3

807

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

445

10

3

808

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

456

10

3

809

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

457

10

3

810

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

476

11

3

811

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

478

11

3

812

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

510

13

3

813

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

512

1

4

814

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

530

3

4

815

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

đảng viên 1930 - 1931

 

 

 

544

4

4

816

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

545

4

4

817

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

548

5

4

818

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

572

7

4

819

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

576

7

4

820

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

577

7

4

821

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

578

7

4

822

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

579

7

4

823

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

580

7

4

824

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

581

7

4

825

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

582

7

4

826

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

583

7

4

827

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

584

7

4

828

Liệt sỹ chưa biết tên

 

 

 

 

 

 

 

585

8

4

 


 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Sôi nổi từ phong trào Hiến máu tình nguyện tại Nghi Lộc

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.