Thi Trấn Quán Hành
 
Thi Trấn Quán Hành (24/07/2017 10:29 AM)
 | 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Tin tức sự kiện
Hội đồng nhân dân huyện
 
Hội đồng nhân dân huyện (20/07/2017 02:52 PM)

* HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN


+ Thường trực HĐND:

 


 
 

 


Ông: 

Chức vụ: Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại cơ quan: 023.861.980.

    chaunb@nghiloc.nghean.gov.vn

 

 

 

 Ông: Trần Hữu Lam

Chức vụ:  Phó chủ tịch HĐND

ĐT:

 Email:lamth@nghiloc.nghean.gov.vn

 


Bà: Lê Thị Hiền

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

Email:hienlt@nghiloc.nghean.vn

+ Lãnh đạo các Ban thuộc HĐND huyện:

- Ông: Trần Nguyên Hòa - Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội

   Điện thoại:

  Email: hoatn@nghiloc.nghean.gov.vn

 

- Ông: Nguyễn Đình Nam - Trưởng Ban Pháp chế

   Điện thoại:

  Email: namnd@nghiloc.nghean.gov.vn |