Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
212/QĐ-UBND 22/04/2015 Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Nghi Lộc Tải về
Số: 18 /2014/CT.UBND 28/11/2014 Chỉ thị tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh một số nhiệm vụ công tác tư pháp trên địa bàn huyện Nghi Lộc Tải về
Số 61/HD-UBND 04/07/2014 Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 6 trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Tải về
Số: 42/KH-UBND 17/04/2014 Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Tải về
Số: 10/2014/CT-UBND 28/04/2014 Chỉ thị tăng cường tổ chức thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở Tải về
Số 07/2014/CT-UBND 03/04/2014 Chỉ thị tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện Nghi Lộc Tải về
Số: 23/TB.UBND 19/02/2014 Thông báo Công bố Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tải về
Số 1060/QĐ-UBND 25/06/2014 Quyết định của UBND huyện Nghi Lộc về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật đất đai. Tải về
Số 08/2014/CT-UBND 07/04/2014 Chỉ thị của UBND huyện về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử Tải về
11/2014/CT-UBND 28/04/2014 Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin-truyền thông trên địa bàn huyện Nghi Lộc Tải về
Số 11/2014/CT-UBND 28/04/2014 Chỉ thị của UBND huyện Nghi Lộc về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin, truyền thông. Tải về
<<  <  1  2  >  >>