Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
430/QĐ-UBND 26/02/2018 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan Nhà nước huyện Nghi Lộc
03/2017/QĐ-UBND 15/08/2017 về việc ban hành một số quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, hợp đồng giáo viên nhân viên trong ngành giáo dục thuộc UBND huyện quản lý
1812/QĐ-UBND 22/09/2017 Quyết định của UBND huyện Nghi Lộc về việc ban hành Đề án Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Nghi Lộc giai đoạn 2017-2020
Quyết định số 925/QĐ.UBND 25/07/2007 Quyết định của UBND huyện Nghi Lộc về việc phê duyệt Quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn huyện Nghi Lộc, giai đoạn 2007 - 2020.
Số: 01/CTrPH.UBND-MTTQ 22/11/2011 Chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới
Số 2384/QĐ-UBND 27/05/2016 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển tổng thể KH-XH huyện Nghi Lộc đến năm 2020
2383/2015/QĐ-UBND 22/12/2015 Quyết định của UBND huyện Nghi Lộc về việc ban hành Đề án phát triển cây xanh công cộng huyện Nghi Lộc, giai đoạn 2015-2020
02-CT/HU 17/12/2015 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc về tăng cường phát triển cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Nghi Lộc, giai đoạn 2015-2020
Số 03/2015/QĐ-UBND 28/08/2015 Quyết định ban hành Đề án nâng cao hiệu quả và chất lượng làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa
15/09/2015 Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2016 trên địa bàn huyện Nghi Lộc
27/08/2015 Nghị quyết HĐND huyện kỳ họp thứ 11 khóa VIII
2085/BHXH-BT 08/06/2015 Công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về đơn giản hóa thủ tục tham gia bảo hiểm y tế thao hộ gia đình.
212/QĐ-UBND 22/04/2015 Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Nghi Lộc
Số: 18 /2014/CT.UBND 28/11/2014 Chỉ thị tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh một số nhiệm vụ công tác tư pháp trên địa bàn huyện Nghi Lộc
Số 61/HD-UBND 04/07/2014 Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 6 trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nghi Lộc.
Số: 42/KH-UBND 17/04/2014 Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn huyện Nghi Lộc.
Số: 10/2014/CT-UBND 28/04/2014 Chỉ thị tăng cường tổ chức thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở
Số 07/2014/CT-UBND 03/04/2014 Chỉ thị tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện Nghi Lộc
Số: 23/TB.UBND 19/02/2014 Thông báo Công bố Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Số 1060/QĐ-UBND 25/06/2014 Quyết định của UBND huyện Nghi Lộc về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật đất đai.
<<   <  1  2  >  >>