image banner
UBND huyện Nghi Lộc

* ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN:

Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 02383.796 869

Fax: 0383.

Email: nghiloc@nghean.gov.vn

Website: http://www.nghean.vn/wps/portal/huyennghiloc

 

1. Ban lãnh đạo:

Anh-tin-bai

2. Các phòng chuyên môn:

1. Phòng Nội vụ

* Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

* Ban lãnh đạo:

- Ông: Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng

  Điện thoại: 02383. 796757

 Email:

- Ông: Lê Văn Lộc - Phó Trưởng phòng

  Điện thoại: 02383. 611 297

  Email:

- Ông: Nguyễn Công Ánh - Phó Trưởng phòng

  Điện thoại: 02383. 611 297

  Email:

 

 2. Phòng Tư pháp

* Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

* Ban lãnh đạo:

- Ông: Nguyễn Đình Thành - Trưởng phòng

  Điện thoại: 02383. 615 061

  Email:

- Ông: Nguyễn Văn Vinh - Phó Trưởng phòng:

  Điện thoại:

  Email: vinhnv@nghiloc.nghean.gov.vn

 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

* Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

* Ban lãnh đạo:

- Ông: Nguyễn Thanh Hải - Trưởng phòng

  Điện thoại: 0919529035

  Email: haint2@nghiloc.nghean.gov.vn

 

- Ông: Nguyễn Hoàng Lộc - Phó trưởng phòng

  Điện thoại: 02383.796936

  Email: kiennd@nghiloc.nghean.gov.vn

 

4. Phòng Tài nguyên – Môi trường

* Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

* Ban lãnh đạo:

- Bà: Trương Thị Thanh Huyền      - Trưởng phòng:

  Điện thoại: 02383.611055

  Email:

- Ông: Phùng Ngọc Tú  - Phó Trưởng phòng

   Điện thoại: 0913357717

  Email:

5. Phòng Lao động – TBXH

* Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

* Ban lãnh đạo:

- Ông: Đặng Văn Lương- Trưởng phòng

  Điện thoại: 02383.861 366

  Email:

- Ông: Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng phòng

   Điện thoại:

  Email: dungnt@nghiloc.nghean.gov.vn


  - Bà: Nguyễn Thị Lộc - Phó trưởng phòng

   Điện thoại: 

  Email: locnt@nghiloc.nghean.gov.vn

 

6. Phòng Văn hoá thông tin

* Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

* Ban lãnh đạo:

- Ông Nguyễn Đình Hùng - Trưởng phòng.

  Điện thoại: 02383.614.741.

  Email: hungnd@nghiloc.nghean.gov.vn 


- Ông: Nguyễn Đình Dương - Phó Trưởng phòng

  Điện thoại : 02383.614 741

  Email: duongnd@nghiloc.nghean.gov.vn

 

 7.Phòng Giáo dục & Đào tạo

* Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

* Ban lãnh đạo:

- Ông: Nguyễn Văn Thông - Trưởng phòng

  Điện thoại: 02383. 611 004

  Email:


- Ông: Nguyễn Đình Trung - Phó Trưởng phòng

  Điện thoại:

  Email: Trungnd@nghiloc.nghean.gov.vn


- Ông: Nguyễn Đình Thọ - Phó Trưởng phòng

  Điện thoại:

  Email: thond@nghiloc.nghean.gov.vn


- Ông: Nguyễn Thị Nhung An - Phó Trưởng phòng

  Điện thoại:

  Email: annt@nghiloc.nghean.gov.vn

 

 

8. Phòng Y tế

* Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

* Ban lãnh đạo:

- Ông: Mai Văn Công – Trưởng phòng

  Điện thoại : 02383. 615 633

  Email: congmv@nghiloc.nghean.gov.vn

 

9. Thanh tra huyện

* Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

* Ban lãnh đạo:

- Bà:        - Chánh thanh tra

  Điện thoại: 02383. 611 296

  Email:

 

- Bà: Nguyễn Thị Hợi - Phó Chánh thanh tra

  Điện thoại:

  Email: huyenttt@nghiloc.nghean.gov.vn

 

 - Bà: Lê Thị Loan - Phó Chánh thanh tra

  Điện thoại: 0945040642

  Email: loanlt@nghiloc.nghean.gov.vn

 

 10. Văn phòng HĐND - UBND

* Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

* Ban lãnh đạo:

- Ông: Đinh Thế Tài - Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 02383. 796 869

  Email:

- Ông: Trần Văn Hải - Phó Chánh Văn phòng

  Điện thoại:

- Bà: Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chánh Văn Phòng

   Điện thoại: 0915.310.265

 

11.Phòng Nông nghiệp và PTNT

 

* Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

* Ban lãnh đạo:

Ông: Trần Nguyên Hòa - Trưởng phòng

 Điện thoại: 02383. 861 224

 Email:

 

Ông: Trần Trung Thao - Phó Trưởng phòng

 Điện thoại:

 Email: thaott@nghiloc.nghean.gov.vn

 

 12. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

* Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

* Ban lãnh đạo:

- Ông: Nguyễn Đình Thi - Trưởng phòng

  Điện thoai: 02383. 861 546

  Email:

 

 

- Ông: - Phó trưởng phòng

Điện thoại:

Email:


BẢN ĐỒ HUYỆN NGHI LỘC
image

Tin tức
  • Hội CCB Nghi Lộc thực hiện có hiệu quả của các chính sách hoạt động cho hội viên
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHI LỘC
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện
Trụ sở: K4 thị trấn Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 038.3 8610284 - Email: nghiloc@nghean.gov.vn