image banner
Nghi Lộc: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước.
Nghi Lộc: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước.

Trong những năm qua, UBND huyện Nghi Lộc rất quan tâm chỉ đạo công tác ứng dụng công nghệ thông tin nói chung, chuyển đối số nói riêng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện. UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai ứng dụng CNTT nói chung, công tác chuyển đổi số nói riêng, như: kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước hàng năm, kế hoạch, công văn triển khai các phầm mềm Thư điện tử công vụ,  VNPT – Ioffice, hệ thống giao ban trực tuyến, cổng, trang thông tin điện tử, chữ ký số... Đặc biệt, năm 2017, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 về việc ban hành  Đề án đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Nghi Lộc, giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 26/2/2018 của UBND huyện về việc ban hành Quy chế ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện... Hàng năm, UBND huyện tổ chức tập huấn vể ứng dụng CNTT, chuyển đổi số cho các đối tượng cán bộ cấp huyện, xã; phối hợp các sở ngành cấp tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn triển khai các phần mềm ứng dụng CNTT....Nhờ đó, việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trên địa bàn huyện đã đạt nhiều kết quả khả quan.    

Hạ tầng CNTT trên địa bàn huyện được quan tâm đầu tư xây dựng, đến nay cơ bản đã đáp ứng nhu cầu hoạt động. Cơ quan nhà nước cấp huyện và cấp xã trên địa bàn huyện hiện có 850 máy tính. 100% cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã được trang bị máy tính. Cơ quan UBND huyện và UBND các xã, thị trấn được kết nối mạng Lan. 100% máy tính của cán bộ, công chức (trừ máy tính soạn thảo văn bản mật) được kết nối Internet. 100% cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước cấp huyện, cấp xã biết sử dụng máy tính trong công việc. UBND huyện thành lập ban chỉ đạo ứng dụng CNTT huyện do Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban. Tại cấp xã, phân công công chức Văn hóa – Xã hội phụ trách lĩnh vực ứng dụng CNTT. Công tác dạy và học CNTT trong các trường học được quan tâm thực hiện. Đến nay 100% trường THPT và THCS, 05 trường tiểu học trên địa bàn có giảng dạy tin học.

Dịch vụ hành chính công điện tử được thực hiện mang lại hiệu quả cao, được tỉnh đánh giá là huyện dẫn đầu toàn tỉnh. Hiện nay, 90% thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã được thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, trong đó thủ tục mức độ 3: 88 thủ tục, mức độ 4: 28 thủ tục. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Triển khai một số phần mềm hiện đại tại bộ phận một cửa cấp huyện như: phần mềm lấy số tự động, bảng điện tử,  UBND huyện ban hành cơ chế hỗ trợ 100 triệu/xã xây dựng mô hình một cửa điện tử cấp xã. Đến nay đã xây dựng thành công 05 mô hình một cửa điện tử cấp xã.

Công tác ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành từ cấp huyện đến cấp xã đạt nhiều kết quả. 100% phòng, ban, ngành cấp huyện và 100% xã, thị trấn sử dụng văn bản điện tử, thư điện tử công vụ; Cơ quan UBND huyện và 100% UBND các xã, thị trấn ứng dụng chữ ký số100% tài khoản VNPT Ioffice được cấp sử dụng thường xuyên. Tính riêng 9 tháng đầu năm 2021, toàn huyện đã xử lý 68.805 văn bản đến trên hệ thống, ban hành 8.190 văn bản điện tử trên hệ thống. Ngoài ra ứng dụng nhiều phần mềm phục vụ chuyên môn như phần mềm dự toán ngân sách, quản lý thuế, phần mềm quản lý người có công, phần mềm bảo trợ xã hội....

Duy trì hiệu quả hoạt động Cổng thông tin điện tử huyện. Trung bình cập nhật 5 tin, bài/ngày lên cổng TTĐT; đăng tải đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành của Cấp ủy, Chính quyền huyện, được tỉnh đánh giá là một trong những Cổng TTĐT hoạt động tốt nhất của tỉnh.

Triển khai thành công hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ Cơ quan Huyện ủy, UBND huyện về UBND cấp xã. Đến nay 100% xã, thị trấn được triển khai hệ thống giao ban trực tuyến duy trì hoạt động hiệu quả.

Công tác đầu tư cho lĩnh vực ứng dụng CNTT được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện. Từ năm 2015 đến 2020, ngân sách huyện đã đầu từ hơn 6 tỷ đồng để phục vụ ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện.

Những kết quả nêu trên là nền tảng vững chắc để xây dựng chính quyền điện tử, góp phần làm cho nhận thức, kỹ năng ứng dụng CNTT của đội ngũ cán bộ công chức cấp huyện, xã được nâng lên rõ rệt đồng thời tạo ra bước thay đổi rõ nét có tính bước ngoặt trong công tác chỉ đạo điều hành.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế: Việc sử dụng một số phần CNTT chưa triệt để, cụ thể: Một số lãnh đạo cấp xã được cấp chữ ký số nhưng chưa sử dụng, việc ban hành văn bản điện tử ở một số xã còn ít. Nhiều tài khoản thư điện tử công vụ cấp cho cán bộ, công chức hoạt động chưa thường xuyên, hiệu quả thấp.  Số lượng thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 đã triển khai khá nhiều nhưng việc người dân đăng ký sử dụng còn ít....

Để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn, thời gian tới, UBND huyện xác định thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất: Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền về ứng dụng CNTT nói chung, chuyển đổi số nói riêng trên địa bàn toàn huyện, gắn với tuyên truyền cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng văn hóa, lề lối, phương thức làm việc mới; quy định trách nhiệm người đứng đầu về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; xây dựng kế hoạch tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành ở địa phương.

Thứ hai: Chỉ đạo lựa chọn 01 xã (dự kiến xã Nghi Long) để triển khai thử nghiệm công tác truyền thông, phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho người dân, bao gồm các kỹ năng cơ bản như truy cập và sử dụng Internet, thư điện tử, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân.

Thứ ba: Xây dựng kế hoạch, đầu tư kinh phí trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết để xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số (như: hệ thống máy tính, nâng cấp trường truyền Internet sang ứng dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (IPv6); xây dựng các cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo lộ trình phù hợp…

Thư tư: Quan tâm phát triển nguồn nhân lực: Tuyển dụng 01 công chức chuyên trách CNTT tại Cơ quan UBND huyện;  Định kỳ hàng năm tổ chức đào tạo, nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức; đào tạo, phổ cập kỹ năng số cho người dân; đưa nội dung đào tạo về kiến thức, kỹ năng số vào chương trình các cấp học…

Thứ năm: Duy trì sử dụng thường xuyên, hiệu quả, triệt để các phần mềm ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, như: phần mềm VNPT-Ioffice, chữ ký số, thư điện tử công vụ, giao ban trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử liên thông...Đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị, cá nhân được cấp chữ ký số sử dụng thường xuyên, 100% văn bản (trừ văn bản mật) được ban hành dưới dạng điện tử.

Thứ sáu: Tăng cường giải quyết thủ tục hành chính thông qua hình thức dịch vụ công trực tuyến; chỉ tiêu đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính cấp huyện, xã thực hiện trực tuyến mức độ 3, trong đó 50% thủ tục mức độ 4.

Chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử được cấp ủy, chính quyền huyện xem là giải pháp quan trọng có tính đột phá đồng thời là xu thế tất yếu để đẩy mạnh cải cách hành chính, nang cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, hướng đến mục đích là phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn./.

 

                                                                                                                                        Đình Dương

Phòng VHTT huyện


BẢN ĐỒ HUYỆN NGHI LỘC
image

Tin tức
  • Hội CCB Nghi Lộc thực hiện có hiệu quả của các chính sách hoạt động cho hội viên
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHI LỘC
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện
Trụ sở: K4 thị trấn Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 038.3 8610284 - Email: nghiloc@nghean.gov.vn